Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav technologie vody a prostředí  → O ústavu → Členové ústavu → Doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.
iduzel: 10739
idvazba: 12617
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 20.11.2017 12:35:04
verze: 3887
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.

Rihova_Ambrozova_Jana

E-mail: jana.ambrozova@vscht.cz
Tel.: +420 220 445 123
Místnost: B 22c, 22a
Fax: +420 220 444 305
Web:  http://web.vscht.cz/ambrozoj

Hlavním zaměřením je hydrobiologie (mikroskopie, rozbory vody, epifluorescenční mikroskopie, saprobiologie, biochemické metody), mikrobiologie (testy biologické aktivity, inovace a screeningové metody odběru a kvantifikace), vodárenské a čistírenské technologie (hodnocení účinnosti procesů odstranění organismů, bioindikace, audity, metody studia úrovně vzdušné kontaminace, hodnocení materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou), chladicí vody (biologický monitoring, účinnost aplikovaných biocidů, nové trendy v ošetřování povrchů a vod), biologické audity v praxi, ekologie (hodnocení ekologického stavu lokality) a toxicita (základní baterie testů akutní, chronické i subchronické toxicity, inovace metod, laboratorní a provozní hodnocení), práce v terénu (aplikace screeningových metod odběru), práce v laboratoři. Lektorská a normalizační činnost. Doc. Říhová Ambrožová působí na Ústavu technologie vody a prostředí v pracovních skupinách Hydrobiologie a mikrobiologie a Úprava vody.

Vzdělání:

 • 1993 – Bc., obor Obecná biologie, Přírodovědecká fakulta UK Praha
 • 1994 - státní zkouška z psychologie a pedagogiky, Pedagogická fakulta UK Praha
 • 1995 – Mgr., obor Obecná biologie, specializace Systém a ekologie bezcévných rostlin, Přírodovědecká fakulta UK Praha
 • 1999 – Ph.D., obor Aplikovaná a krajinná ekologie, VŠCHT Praha
 • 2002 - RNDr., obor Aplikovaná a krajinná ekologie, Přírodovědecká fakulta UK, Praha
 • 2010 – doc., obor Zemědělská a lesnická hydrologie, FŽP ČZU Praha

Zaměstnání:

 • 1999 až 2001 - Severočeské vodovody a kanalizace a.s., manažer jakosti laboratoří
 • Od roku 2003 - Univerzita J.E.Purkyně Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí, Katedra přírodních věd
 • Od roku 1998 VŠCHT Praha, Fakulta technologie ochrany prostředí, Ústav technologie vody a prostředí

Členství a aktivity:

Asociace čistírenských expertů ČR (CzWA), Odborná skupina Biologie vody při CzWA, Česká algologická společnost, Limnologická společnost, člen redakční rady časopisu Vodní hospodářství, člen Technické normalizační komise TNK 147 Jakost vod subkomise SC5 Biologické metody. Odborný posuzovatel ČIA.


Výzkumné projekty:

 •  2016 -2019: FV10312 Biosenzory pro detekci bakteriální kontaminace vody
 • 2012-2015: NAKI, Metodika preventivní i akutní konzervace sbírkových předmětů z oblasti paleontologie a mineralogie ohrožených produkty degradace sulfidů.
 • 2011-2015: NAKI, Nové materiály a technologie pro konzervaci materiálů památkových objektů a preventivní památkovou péči.
 • 2011-2014: TA01020592 108 kB Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace hnědouhelných lomů. Odkaz na na http://mosteckejezero.cz/o-projektu/ekosystem-jezera/
 • 2008-2012: Grant GA ČR IAAX00430802, Účinky výbojového plazmatu na chemické a biologické znečištění ve vodě.
 • 2008-2010: Grant GA ČR 104-08-0435, Inteligentně strukturované mesoporézní vrstvy TiO2 antibakteriálními a řízeně proměnnými smáčecími vlastnostmi.
 • 2007-2011: Spolupráce při řešení vědeckovýzkumných záměrů MSM6046137308. Studium chemických a biologických procesů pro ochranu životního prostředí.
 • 2005 – 2009: Projekt 1M4531477201 Výzkumné centrum pro nanopovrchové inženýrství
 • 2005-2008: Projekt financovaný NAZV 1G58052 Výzkum řešení degradace jakosti pitné vody při její akumulaci.
 • 2006-2008: Spolupráce na grantovém projektu s reg. č. CZ.04.3.07/3.2.01.3/3220, Centrum technického celoživotního vzdělávání při VŠCHT Praha, Mikrobiologie základních systémů.
 • 2004 – 2006: Grant s MPO FT-TA/034, „Ekologicky šetrná inhibice množení patogenních bakterií a řas v cirkulačních chladicích systémech jaderných elektráren a jiných podobných technologických zařízeních“.
 • 2000-2005: Spolupráce při řešení vědeckovýzkumných záměrů MSM 223200003.
 • 2001-2004: QD 1003/2001 „Výzkum efektu úpravy vody na její jakost při prodlužujícím se zdržení v rozvodné síti“.
 • 2001-2004: QD 1004/2001 „Rekonstrukce a modernizace úpraven vod a vodovodů“.
 • 1995-1997: Účast na výzkumném projektu FITA II.- Development of novel technological principles for ecotoxicological bioassays, zadaného Univerzitou v Ghentu, Prof. Persoone.


Nejdůležitější publikace:

 • Zouzelka R., Cihakova P., Rihova Ambrozova J., Rathousky J. (2016): Combined biocidal action of silver nanoparticles and ions against Chlorococcales (Scenedesmus quadricauda, Chlorella vulgaris) and filamentous algae (Klebsormidium sp.). Environ Sci Pollut Res 23:8317–8326.
 • Říhová Ambrožová J., Čiháková P., Škopová V. 2015: Studium biocidních účinků nanočástic stříbra. Acta Environmentalica Universitatis Comenianae (Bratislava), 23, (1): 05-15. ISSN 1339-9802 (online), ISSN 1335-0285 (tištěné vydání).
 • Vágnerová M., Říhová Ambrožová J., Neruda M. 2015: Vývoj ekosystému Mosteckého jezera. Zpravodaj HNĚDÉ UHLÍ 4/201, 27-40.
 • Říhová Ambrožová J., Adámková P., Škopová V., 2014: Fototrofní deteriogeny a jejich eliminace z povrchů nanočásticemi stříbra.- Chemické Listy 108 (4), 660-666, ISSN 0009-2770, IF 0,683, medián prům. 0,98
 • Říhová Ambrožová, J., Kofroňová B., Neruda M., 2014: Ekosystém jezera Most – Hydrobiologický monitoring v letech 2011 až 2014.- Severočes. Přír., Ústí nad Labem, 46: 61-73, 2014, ISSN 0231-9705.
 • Kaisler J., Říhová Ambrožová J., Hubáčková J., Čiháková I. 2011: ČSN 75 5355 Vodojemy. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011, 20 s.
 • Říhová Ambrožová J., Říha J., Hubáčková J., Čiháková I. 2010: Risk Analysis for Accumulation of Drinking Water. Czech J. Food Sci., Vol. 28, 2010, No. 6: 557-563, ISSN 1212-1800, IF 0,448, medián prům. 0,911
 • Říhová Ambrožová J., 2009: Zajištění zdravotně nezávadné a bezpečné pitné vody v distribuční síti.- Chemické Listy 103 (12), 1041-1046, ISSN 0009-2770, IF 0,683, medián prům. 0,984
 • Říhová Ambrožová J., Hubáčková J., Čiháková I. 2009: Drinking water quality in Czech Republic. Czech J. Food Sci., Vol. 27, 2009, No. 2: 80-87, ISSN 1212-1800, IF 0,448, medián prům. 0,911
 • Říhová Ambrožová J., Hubáčková J., Čiháková I. 2008: Konstrukční uspořádání, provoz a údržba vodojemů. Technické doporučení (I-D-48), Hydroprojekt CZ, a.s.: 60 pp., AA 4,8
 • Říhová Ambrožová, J. 2008: Mikrobiologie v technologii vod.- Skriptum VŠCHT Praha, 252 pp., ISBN 978-80-7080-676-0 (2. přepracované vydání), AA 26,32 Říhová Ambrožová Jana 2007: Encyklopedie hydrobiologie, elektronická verze 1.0, 2007, ISBN 978-80-7080-007-2, AA 14
 • Říhová Ambrožová J., Bezděková E., Loučková P., Nekovářová J., Karásková M., Rakušan J., Černý J., Kořínková R. 2007: Využití ftalocyaninových preparátů šetrných k prostředí k ochraně okruhů chladicích vod před růstem řas a sinic.- Chemické Listy 101 (4), 315-322, ISSN 0009-2770, IF 0,683, medián prům. 0,984
 • Říhová Ambrožová J., Matulová, T. 2007: Biologické audity chladicích vod.- Chemické Listy 101 (10), 820-836, ISSN 0009-2770, IF 0,683, medián prům. 0,984
 • Ambrožová, J. a Macák, J. 2006: The influence of anti-corrosion compounds on alga growth.- Algological Studies 120 = Arch.Hydrobiological.Suppl.163, Stuttgart:111-117. ISSN 0342-1120/06/0163-111. IF 1,362, medián prům. 1,047
 • Hubáčková, J., Slavíčková K., Říhová Ambrožová J. 2006: Změny jakosti při její dopravě.- Práce a sešit 53, VÚV T.G.M. Praha: 96 pp.+příloha na CD, ISBN 80-85900-66-1, AA 5,3
 • Říhová Ambrožová J. 2006: Biologický monitoring chladicích vod. Technické doporučení I-F-23, Hydroprojekt CZ, a.s.:38 pp., AA 3,8
 • Ambrožová, J. 2004: Mikrobiologie v technologii vod.- Skriptum VŠCHT Praha: 244 pp. ISBN 80-7080-534-X. 1. vydání, ISBN 978-80-7080-534-3 (dotisk 1. vydání), AA 22,12
 • Sládečková, A., Sládeček, V., Ambrožová, J., Kočí, V. 2003: Biologická kontrola čistíren odpadních vod a jejich vlivu na recipienty.- Technické doporučení. Hydroprojekt CZ, a.s., II-E-22: 118 pp., AA 11,8
 • Ambrožová, J. 2003: Aplikovaná a technická hydrobiologie.- Skriptum VŠCHT Praha: 226 pp. ISBN 80-7080-521-8. 2. vydání, AA 21,70
 • Ambrožová, J. 2002: Mikroskopické praktikum z hydrobiologie.- Skriptum VŠCHT Praha: 183 pp. ISBN 80-7080-496-3. 1. vydání, AA 17,84
 • Ambrožová, J. 2001: Aplikovaná a technická hydrobiologie.- Skriptum VŠCHT Praha: 226 pp. ISBN 80-7080-463-7. 1. vydání, AA 22,77
 • Ambrožová, J., 2001: Separation methods for the concentration of picoplankton.- Algological Studies 101, Arch.Hydrobiological.Suppl.137, Stuttgart:127-133. ISSN 0342-1120. IF 1,362, medián prům. 1,047
 • Ambrožová, J. a Hubáčková, J., 1998: Způsob úpravy vody flotací bez koagulace vody a zařízení k provádění tohoto způsobu.- Patent PV 3206-98
Aktualizováno: 26.9.2017 08:19, Autor: Jana Říhová Ambrožová


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi