Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav technologie vody a prostředí  → Věda a výzkum → Úprava vody
iduzel: 10852
idvazba: 12803
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 29.11.2020 14:53:16
verze: 4731
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Úprava vody

0006--KyhKTc7MLy3WNTQ1MjU1MAIA

Koloběh vody v přírodě člověk může ovlivnit,

nikdy jej nedokáže ovládnout, vždy jej ale musí chránit...


Pitná voda zaujímá výsadní postavení mezi poživatinami, které člověk nezbytně potřebuje ke svému životu. Z toho důvodu je nutné věnovat její kvalitě zvýšenou pozornost. Zjednodušeně bychom to mohli chápat pouze ve vztahu k výrobě pitné vody, tedy k jednotlivým technologickým krokům a postupům, které se při její výrobě využívají a měly by při optimální skladbě poskytnout vysoce jakostní pitnou vodu. Ve vztahu ke kvalitní pitné vodě, kterou vyžaduje spotřebitel se však tato problematika posouvá do daleko širší roviny počínající ochranou vodních zdrojů, pokračující vlastní technologií výroby pitné vody, ale i její distribucí ke spotřebiteli. Jedině řízeným odborným zásahem do těchto tří oblastí lze docílit požadovaného cíle – jakostní pitné vody. Všechny uvedené oblasti jsou předmětem zaměření naší pracovní skupiny.

Úpravárenské technologie

Hlavní pozornost je věnována základním úpravárenským procesům jak povrchových, tak podzemních vod. V této souvislosti je řešena např. optimalizace podmínek koagulačních testů s cílem získání jak kvalitní upravené vody, tak dobře separovatelné suspenze. V případě podzemních vod se jedná především o řešení vápenato-uhličitanové rovnováhy, která je dominantní rovnováhou při odkyselování, odželezování a odmanganování těchto vod.

Ionexové, sorpční a membránové postupy

Tyto metody jsou využívány pro selektivní i neselektivní odstraňování iontů/rozpuštěných látek z vod. Zvláště atraktivní je selektivní odstraňování těžkých kovů z vod pomocí ionexových technologií, odstraňování arsenu pomocí anorganických sorbentů nebo odstraňování stopových koncentrací organických látek (viz dále). Membránové technologie lze použít nejen pro úpravu pitné vody, ale i pro čištění některých typů odpadních vod.

Mikropolutanty

Problematika úpravy vody se v poslední době posouvá do oblasti mikroznečištění vodních zdrojů, a to především metabolity pesticidních látek, případně reziduí léčiv a genů ATB rezistence.  Zabýváme se vlivem pokročilých oxidačních procesů a sorpce na různých typech materiálů na odstranění těchto látek. Využitím sorpčních či srážecích procesů současně řešíme odstraňování těžkých kovů, pozornost věnujeme i problematice mikroplastů.

Biologická stabilita pitné vody

V reálných distribučních systémech můžeme mnohdy zaznamenat přítomnost zbytkových organických látek po úpravárenských procesech určených ke snížení obsahu organického uhlíku ve vodě, které jsou důvodem zvýšení produkce organické hmoty, biofilmu, který pokrývá vnitřní stěny potrubí či částí technologií. Jednou z chemicko-biochemických metod, které vyhodnotí nebo v důsledku toho predikují zhoršení kvality pitné vody je stanovení ukazatele BDOC (biologicky degradabilní rozpuštěný organický uhlík). I na tento způsob hodnocení biologické stability vody je zaměřena činnost pracovní skupiny.

Recyklace a znovuvyužívání vyčištěných odpadních vod

Skupina se podílí na řešení tématu recyklace a znovuvyužı́vánı́ vyčištěných (městských) odpadních vod, a to tam, kde je možné těmito vodami nahradit doposud použı́vanou pitnou vodu. Jedná se předevšı́m o vodu pro závlahy v zemědělství, trávnı́ků sportovnı́ch areálů (golf, fotbal…), městské zeleně nebo užitkovou vodu pro udržovánı́ čistoty měst a obcı́. Ekonomickým záměrem je vyrobit užitkovou vodu, která je levnější než voda pitná použı́vaná pro tyto účely, a současně šetrně nakládat s vodními zdroji. Projekt recyklace a znovuvyužı́vánı́ vyčištěných odpadních vod spojuje dvě relativně odlišná témata technologie vody: úpravu vody a čištění odpadních vod.

Monitoring kvality vodních toků a srážkových vod

Dlouhodobě se věnujeme monitoringu kvality horních toků řek Krkonoš, jedná se především o Labe, Úpu, Jizeru a Jizerku. Současně je hodnocena i kvalita srážkových vod v oblasti Luční hora – Strážné. Odběry jsou prováděny přímo v toku zmíněných řek a pomocí magnetického indukčního průtokoměru jsou měřeny průtoky s cílem vyhodnocení hmotnostních bilancí sledovaných ukazatelů.


Naše pracoviště poskytuje:

 • krácený rozbor pitné vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • rozbor bazénové vody dle vyhlášky č. 238/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • rozbory vod z topných systémů, včetně vyhodnocení agresivních či inkrustačních vlastností dle TNV 75 71 21
 • stanovení kovů metodou AAS s plamennou a elektrotermickou atomizací
 • stanovení TOC, DOC a NPOC ve vodách dle ČSN EN 1484
 • stanovení BDOC (biologicky rozložitelného rozpuštěného organického uhlíku) ve vodných vzorcích
 • stanovení TOC v pevných vzorcích dle ČSN EN 13 137
 • koagulační testy za účelem zjištění optimálních podmínek procesu
 • testy agregace za účelem zjištění zastoupení velikosti částic v upravovaném vzorku a optimalizace tvorby suspenze a míchání s ohledem na následující separační procesy
 • výluhové testy pevných materiálů souvisejících s vyhláškou č.387/2016 Sb.
 • sorpční testy zaměřené na kinetiku procesu včetně určení sorpční kapacity příslušného sorbentu v statistickém a dynamickém uspořádání

Pro více informací prosím kontaktujte doc. Strnadovou či Alenu Honovou.

Galerie

4
1
7
IMG_4292
P1010012
P1010018
005302
005289
11092014802
11092014803
11092014812

Aktualizováno: 14.1.2020 15:25, Autor: Lucie Pokorná


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi