Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav technologie vody a prostředí  → O ústavu → Absolventi ústavu → Seznam disertačních prací → Helena Sochorová
iduzel: 18421
idvazba: 22786
šablona: stranka
čas: 19.4.2024 14:08:51
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 18421
idvazba: 22786
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'tvp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/o-ustavu/18388/18390/18421'
iduzel: 18421
path: 8548/4168/1410/1947/2270/18388/18390/18421
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Helena Sochorová

Optimalization of operation on water treatment plant in Nýrsko

Optimalizace provozu na úpravně vody Nýrsko

Vedoucí/Supervisor

Doc. Ing. Nina Strnadová, CSc.

Jazyk/Language

Czech

Abstrakt

Předložená práce zachycuje vývoj technologie a způsobu provozování úpravny vody Nýrsko, která byla v období let 1998 - 2006 vedena směrem k zlepšení parametrů vody dodávané spotřebiteli a vyhovění všem legislativním předpisům souvisejícím s jakostí vody.

Do června 1997 byla na ÚV Nýrsko používána dezinfekce prostou chlorací. Vzhledem k charakteru upravované vody z nádrže, jež obsahuje množství organických - především huminových - látek, docházelo po trase rozvodu k druhotné chloraci těchto sloučenin za vzniku nebezpečných chlorovaných derivátů - především chloroformu. Ve snaze odstranit chloroform v distribuované vodě v lokalitě Klatovy přistoupilo se na ÚV v červnu 1997 ke změně způsobu dezinfekce z prosté chlorace na chloraminaci. Jakkoli byla chloraminace úspěšná při zamezení vzniku chloroformu, došlo k substituci jiným problémem, a to k rozvoji populace nitrifikačních baktérií v síti vlivem různých okolností a tím k vzrůstu koncentrace dusitanů v pitné vodě nad limit povolený příslušným tehdy platným legislativním předpisem. Od října 1998 bylo na úpravně vody Nýrsko přistoupeno zpět k dezinfekci prostou chlorací. Byla potlačena produkce dusitanových iontů, ovšem opět došlo k navýšení koncentrace haloformů v distribuční síti.

V další etapě byl problém nadlimitního obsahu chloroformu v distribuční síti řešen odlišným způsobem - provedením optimalizace koagulace - t.j. snahou o dosažení maximální možné míry eliminace organických látek schopných nachlorování v upravené vodě. Prostředkem k splnění tohoto cíle byla změna typu používaného koagulantu ( síran hlinitý byl nahrazen polyaluminiumchloridem) a nastavením jeho co nejúčinnější a zároveň co nejekonomičtější dávky. Nový způsob provozu čiření byl zaveden od listopadu 1998 a bylo s ním dosaženo velmi uspokojivých výsledků.

Provozovatel úpravny přistoupil po roce 2000 nejdříve k plánování a posléze i k realizaci rekonstrukce úpravny. Ve vztahu k diskutované problematice je nejvýznamnějším zásahem do technologie úpravy nahrazení chloru jako dezinfekčního prostředku pitné vody oxidem chloričitým. Současná dávka ClO2 zabezpečuje ovšem dezinfekci vody jen v přivaděči do spotřebiště Klatovy, pro hygienizaci vody v rozvodné klatovské síti je třeba stále ve vodojemu Hůrka dávkovat chlor.

Proces změny dezinfekčního prostředku a způsob jeho provozování nebyl posuzován a realizován systémově a s ohledem na návazná spotřebiště, a proto zatím nepřinesl pro konečného spotřebitele očekávaný efekt na kvalitě distribuované vody.

Abstract

Problems with the quality of treated water have existed in the distribution network of water treatment in Nýrsko for a long time. Apart from the state of and the way of distributing the water, adjustment and disinfection are important for the quality of distributed water.

Disinfection by chlorination was used in WT Nýrsko up to July 1997. Raw water contains a lot of organic substances especially humin substances. A second chlorination took place in the water pipes and dangerous chlorination derivates rose in this water especially chloroform. The created chloroform was taken out from the water in the locality of Klatovy thanks to changes in the water treatment in June 1997. The main change was in the disinfection from chlorination to chloramidation. Chloramidation was successful and stopped the production of chloroform. Unfortunately new problems arose. The expansion of nitrification germs in water pipes and an increased content of nitrite in drinking water was above the tolerance limit. Disinfection by chlorination has been used in WT Nýrsko again from August 1998. The content of nitrite has decreased but again the content of chloroform has increased to above the tolerance limit in the water network.

The goal of the next study was to optimize coagulation on water treatment in order to decrease organic substances in treated water and thus to eliminate the precursor haloform chemicals during water distribution. The present process decreases the content of CODMn from raw water by approximately 16%. We had to optimize the conditions of coagulation in WT Nýrsko and get water clarification with a maximum level of elimination of organic substances from the raw water. The improvement in coagulation results in WT Nýrsko is possible by selecting of a better type of coagulant and by calculating the best economical ration and other special conditions, especially pH. The trial operation of optimized coagulation started on 3rd November 1998. In this process the coagulant PAX-18 was used in the quantity of 10 mg/l.

The comparison of the characteristics of raw water and treated water showed that separate efficiency of organic substances was 53% in the monitoring period. This value ensures the quality of water at the end user without a problem. The trend continued during the comparison of the average CODMn raw water in the period 01/2003 – 12/2003 and the average CODMn in treated water after the accumulation showed that the efficiency of separation is 64%. Further improvement of the quality of treated water was due to the change of disinfectant. Nowdays disinfection of treated water by chlorine dioxide is used at the WT Nýrsko in dose 0,18 mg/l. It was expected that this change will solve all the problems of the distribution network completely.

Unfortunatelly dose of ClO2 supplies disinfection only in supply line to distribution network Klatovy. The residual disifection reagent isn´t in water transfer and chlorine has to be dosen to reservoir Hůrka. Changes of disifection reagent and process weren´t critisized by system without relationship for next consumers. Unfortunatelly quality of distribution water hasn´t expected effect for end user.

Aktualizováno: 10.6.2015 16:19, Autor: Lucie Pokorná

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi