Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 18432
idvazba: 22797
šablona: stranka
čas: 15.4.2024 21:30:30
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 18432
idvazba: 22797
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'tvp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/o-ustavu/18388/18390/18432'
iduzel: 18432
path: 8548/4168/1410/1947/2270/18388/18390/18432
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Jana Vondrysová

Production of organic substrate from wastewater sludges and its utilization at biological nutrient removal

Produkce organických substrátů z čistírenských kalů a jejich využití při odstraňování nutrientů

Vedoucí/Supervisor

Prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc.

Jazyk/Language

English

Abstrakt

V dnešní době roste zájem o odstraňování nutrientů z odpadní vody. Dusík a fosfor jsou z odpadní vody obvykle odstraňovány biologickou cestou. Nízká koncentrace organických látek v odpadní vodě snižuje účinnost odstranění nutrientů z odpadní vody. Cílem této práce je najít nové možnosti zvýšení koncentrace organických látek v surové odpadní vodě. Pro uvolnění organických látek z čistírenských kalů byla použita fermentace a dezintegrace. Pro dezintegraci aktivovaného kalu byly aplikovány tyto metody: mechanická, termická, ultrazvuková a termochemická dezintegrace. Pro fermentaci byl použit primární, aktivovaný přebytečný a surový směsný kal. Fermentace probíhala při třech různých teplotních podmínek: psychrofilní, mezofilní a termofilní. Různé metody dezintegrace a fermentace byly porovnány z hlediska množství uvolněné CHSK, amoniakálního dusíku a poměru rozpuštěné CHSK/Nammon. Kvalita produkovaného substrátu byla ověřena v denitrifikačních kinetických testech. Denitrifikační rychlosti naměřené s interním zdrojem uhlíku byly porovnány s ethanolem. Dezintegrovaný aktivovaný kal a fermentovaný primární kal byly přidávány jako organický substrát do SB reaktorů k zhodnocení stability a účinnosti modifikovaného biologického procesu v dlouhodobém experimentu. Proces byl hodnocen z hlediska účinnosti odstraňování nutrientů a minimalizace množství kalu.

Abstract

The interest in nutrient removal from wastewater is constantly growing. Nitrogen and phosphorus are usually removed from wastewater in a biological way. The aim of this PhD. thesis is to find new possibilities of increasing organic matter concentration in raw wastewater, because organic substrate deficiency is limiting the removal efficiency of nitrogen and phosphorus. Sludge as an internal source is used for organic substrate production and two methods are involved: fermentation and disintegration. The disintegration methods of activated sludge are mechanical, thermal, ultrasound and thermo-chemical. The fermentation takes place at three different conditions – psychrophilic, mesophilic and thermophilic. Primary, excess activated and raw sludge is used for fermentation process. The different disintegration and fermentation methods are compared according the amount of released COD, ammonia nitrogen and SCOD/Nammon ratio. The quality of produced organic matter is verified by denitrification kinetic tests. The denitrification rates measured with the internal carbon source is compared with denitrification rates observed by dosing ethanol. Disintegrated activated sludge and fermented primary sludge are dosed as an organic substrate into the SB reactors to evaluate the stability and efficiency of modified activated sludge process in long term experiment. The process is evaluated from the point of view of nutrient removal efficiency and minimization of excess sludge production.

Aktualizováno: 10.6.2015 16:31, Autor: Lucie Pokorná

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi