Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 18436
idvazba: 22801
šablona: stranka
čas: 15.4.2024 21:08:29
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 18436
idvazba: 22801
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'tvp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/o-ustavu/18388/18390/18436'
iduzel: 18436
path: 8548/4168/1410/1947/2270/18388/18390/18436
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Martin Srb

Monitoring and optimisation of activated sludge proces with nitrification and denitrification

Monitoring řízení aktivačního procesu s nitrifikací a denitrifikací

Vedoucí/Supervisor

Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.

Jazyk/Language

Czech

Abstrakt

Tato dizertační práce se zabývá monitoringem a řízením odstraňování dusíku pomocí procesů nitrifikace a denitrifikace na městských čistírnách odpadních vod.

Teoretická část obsahuje souhrn v současnosti známých poznatků o procesech nitrifikace a denitrifikace, které je možno využít pro jejich řízení. Dále se tato část zabývá modifikacemi aktivačního proces, které slouží k odstraňování dusíku a možnostmi jejich řízení. Jsou uvedeny možnosti řízení recirkulace, dávkování substrátu, stáří a koncentrace aktivovaného kalu a aerace. Největší pozornost je pak věnována přerušované aeraci. Dále jsou uvedeny metody stanovení důležitých chemických parametrů pro odstraňování dusíku se zaměřením na metody měření v reálném čase. Poslední kapitola teoretické části vysvětluje legislativní požadavky na výkonnost procesů odstraňování dusíku na městských čistírnách odpadních vod z hlediska národního i evropského práva.

V experimentální části jsou uvedeny metody stanovení a experimentů použitých při vypracování práce. Jedná se jak o standardní postupy, tak o nové testy prováděné v plnoprovozním měřítku.

Část diskuse a výsledky shrnuje výsledky dosažené v průběhu experimentální části této práce. Jedná se o výsledky z aplikace systémů řízení přerušované aerace na třech městských čistírnách odpadních vod s oběhovou aktivací. Na těchto čistírnách byl postupně vyvíjen a testován systém, který na základě měření koncentrace amoniakálního a dusičnanového dusíku automaticky řídí délku aerované a neaerované fáze přerušované aerace. Bylo zkoumáno, jak se zavedení tohoto systému projeví na výkonnosti odstraňování dusíku, spotřebě elektrické energie, kinetických parametrech a sedimentačních vlastnostech aktivovaného kalu.

Bylo prokázáno, že daný systém řízení přerušované aerace zvyšuje účinnost odstraňování dusíku se současnou úsporou elektrické energie na aeraci.

Abstract

This thesis deals with monitoring and control of nitrogen removal from municipal waste waters by nitrification and denitrification processes.

Theoretical part of the thesis contains summary of nowadays known information about nitrification and denitrification processes control. Following topic of the theoretical part is activated sludge process modifications used for nitrogen removal and possibilities of their control. Possible control strategies for recirculation control, external carbon source dosing control, solids retention time and mixed liquor suspended solids control and aeration control are introduced. Special attention is given to intermittent aeration control. The theoretical part continues with description of important chemical parameters of the nitrogen removal processes and their determination especially in real time. Last chapter of the theoretical part explains both national and European Union legal requirements for nitrogen removal efficiency at municipal waste water treatment plants.

Experimental part describes methods of tests and determinations used in the thesis. Both standard procedures and new full scale test are described.

Part results and discussion summarizes results obtained during experimental part of the thesis. These results were obtained by applying system of intermittent aeration control at three different municipal waste water treatment plants with carousel activated sludge process. Experiments at these three waste water systems helped to develop and test system capable to automatically adjust length of aerated and non aerated phase of intermittent aeration. The effects of this system application on, electrical energy consumption, kinetic parameters and sedimentation properties of the activated sludge were evaluated.

It was proved that the described control system increases nitrogen removal efficiency with simultaneous reduction of electrical energy used for aeration.

Aktualizováno: 11.6.2015 11:03, Autor: Lucie Pokorná

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi