Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 18456
idvazba: 22821
šablona: stranka
čas: 19.4.2024 12:47:26
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 18456
idvazba: 22821
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'tvp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/o-ustavu/18388/18390/18456'
iduzel: 18456
path: 8548/4168/1410/1947/2270/18388/18390/18456
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Marcel Goméz

Possibilities of the membrane bioreactor operation optimization

Možnosti optimalizace provozu membránových reaktorů

Vedoucí/Supervisor

Ing. Iveta Růžičková, Ph.D.

Jazyk/Language

Czech

Abstrakt

Realizovaná disertační práce, jejímž předmětem jsou membránové bioreaktory (MBR), si klade za cíl shrnutí dostupných poznatků o provozu tohoto typu čistíren odpadních vod a srozumitelnou interpretaci získaných praktických zkušeností.

Úvodní část je věnována obecnému seznámení se základními technologickými parametry MBR, tvarovými modifikacemi jejich přednostmi a negativy. Pro ilustraci jsou uvedeny i provozní náklady, zahrnující spotřebu elektřiny a spotřebu chemikálií nutných pro pravidelnou údržbu. Data uvedená v této kapitole se týkají ve většině případů aplikací o kapacitě do 10 000 ekv. obyvatel. To je z důvodu aktuální situace v České republice, kdy aplikace membránové separace na komunálních čistírnách nepřekračují tuto projektovanou kapacitu.

Následně je uvedena i kapitola stručně shrnující problematiku zanášení MBR, jenž je nutná z důvodu bližšího porozumění dále prezentovaných zjištění a výsledků. 

Další části jsou pak již věnovány reálným aplikacím, kdy jsou prezentovány výsledky získané experimenty a monitoringem poloprovozních modelů a čistíren odpadních vod s membránovou separací. Byl zkoumán vliv chemického srážení fosforu v MBR na chod poloprovozního modelu, následovně byla testována i myšlenka prodloužení filtračních cyklů dávkováním flokulantu. V průběhu těchto experimentů byl paralelně sledován chod reálné čistírny odpadních vod osazené membránovou separací. Výsledky získané v průběhu tohoto monitoringu jsou uvedeny v samostatné kapitole. Poslední kapitola je věnována reálné provozní komplikaci zvané ragging, její definici a navrhovaným opatřením minimalizujícím její negativní dopad na správný chod čistírny.
Disertační práce se pokouší přiblížit odborné veřejnosti problematiku membránových bioreaktorů a optimalizaci jejich provozu. Výstupem získaných poznatků byly i impaktované zahraniční publikace uvedené dále v textu.

Abstract

The aim of submitted dissertation thesis, the subject of which are membrane bioreactors (MBR), is to summarize the available evidence on the operation of this type of wastewater treatment plants and to understandable interpret the practical experience.

The first part is focused on a general introduction to the basic technological parameters of the MBR and the advantages and disadvantages of its shaped modifications. The operating cost including electricity and chemical consumption needed for regular maintenance are presented in the thesis to illustrate an entirely overview on MBR plants. Data presented in this charter relate in most cases applications with a capacity of up to 10,000 PE. This is because of the current situation in the Czech Republic, where the application of membrane separation for municipal wastewater does not exceed the design capacity.

Further in the following chapter is briefly summarized the issue of MBR fouling, which is necessary due to a closer understanding of presented findings and results.

Following parts of thesis are dedicated to real applications, where are presented results obtained from experiments and monitoring of pilot plants and full scale plants with membrane separation. The influence of the chemical precipitation of phosphorus on the pilot plant operation was tested. Furthermore, the idea of the extension of filter cycles by dosing flocculant was carried out. The parallel monitoring of real wastewater treatment plant equipped by membrane separation were realized while these experiments went on. The results obtained during this monitoring are presented in a separate chapter. The last chapter is devoted to the real operational complication called “ragging”, its definition and proposed arrangement that minimizes its negative impact on the operation of the plant.

The goal of the dissertation thesis is to bring to the expertise public an issue of membrane bioreactors and to optimize their operations. The obtained knowledge was also presented in impact foreign publications listed below.

Aktualizováno: 11.8.2016 13:35, Autor: Andrea Vymětalová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi