Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav technologie vody a prostředí  → O ústavu → Absolventi ústavu → Seznam disertačních prací → Zuzana Nováková
iduzel: 57629
idvazba: 67586
šablona: stranka_ikona
čas: 20.5.2024 02:43:12
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 57629
idvazba: 67586
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'tvp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/o-ustavu/18388/18390/57629'
iduzel: 57629
path: 8548/4168/1410/1947/2270/18388/18390/57629
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Zuzana Nováková

Význam forem existence iontově rozpuštěných látek pro hodnocení kvality horních toků řek

Vedoucí/Supervisor

Doc. Ing. Nina Strnadová, CSc.

Jazyk/Language

Czech

Abstrakt

Srážkové vody tvoří jednu z hlavních částí koloběhu vody v přírodě a v klimatických podmínkách České republiky představují významný zdroj vody. Přímo či nepřímo ovlivňují kvalitu vod povrchových a mají významný vliv zejména na vegetaci. Kvalita srážkových vod odráží především stav znečištění atmosféry. Povrchové vody, tedy vody na zemském povrchu, jsou ovlivňovány více aspekty. Kvalitou vod srážkových, geologickými, hydrologickými, pedologickými a klimatickými poměry a v neposlední řadě antropogenní činností. Oba tyto druhy vod jsou nezbytné pro životní prostředí a s jejich celosvětovým úbytkem roste jejich význam a tlak na jejich kvalitu i kvantitu.

Cílem této práce bylo na základě dlouhodobého monitoringu vod v oblasti Krkonošského národního parku, jednak posoudit změnu kvality a množství srážkových vod a dále vyhodnotit míru ovlivnění kvality horních toků řek jejich přítoky či geologickým podložím. Pozornost byla zaměřena na základní fyzikálně-chemické ukazatele kvality vod a na jejich formy výskytu. U povrchových vod byla s ohledem na znalost průtoků hodnocena i hmotnostní bilance. V případě srážkových vod bylo hodnoceno i plošné
zatížení jednotlivými ukazateli v čase tak, aby mohla být vyhodnocena jejich plošná dotace do půdy.

Abstract

Rainwater forms the main part of the water cycle in nature. In the climatic conditions of the Czech Republic, they represent an important source of water. They directly or indirectly affect the quality of surface water and have a significant effect especially on vegetation. Their quality mainly reflects the degree of air pollution. Surface water, i.e. water on the surface of Earth, is affected by several aspects. The quality of precipitation, geological, hydrological, soil and climatic conditions, and anthropogenic activity. Both of these types of water are essential for the environment, and as they decline worldwide, their importance and pressure on their quality and quantity grow.

The aim of this thesis was to assess changes in the quality and quantity of rainwater based on the long-term monitoring of water in the Krkonoše National Park and to evaluate the degree of influence on the quality of the upper reaches of rivers by their tributaries or by geological subsoil. The attention was focused on the basic physico-chemical indicators of water quality and their forms of occurrence. The mass balance of surface waters was evaluated as well. In the case of rainwater, the area load of individual indicators over time was assessed as well as their area subsidy to the soil.

Aktualizováno: 28.1.2021 13:29, Autor: Lucie Pokorná

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi