Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav technologie vody a prostředí  → O ústavu → Absolventi ústavu → Absolventi 1960-1969
iduzel: 72652
idvazba: 88827
šablona: stranka
čas: 20.4.2024 14:59:40
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 72652
idvazba: 88827
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'tvp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/o-ustavu/absolventi/1960-1969'
iduzel: 72652
path: 8548/4168/1410/1947/2270/18388/72652
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Absolventi 1960-1969

rok

jméno

téma diplomové práce

1960

17

Bartošová Viktorie

Posouzení funkce a účinnosti aktivační čistírny v Hostivaři v únoru až dubnu 1960 ve srovnání s dřívějšími léty

Dolník Vladimír

Vliv teploty na aktivačné čistenie odpadných vod z viskózového postupu výroby umelých vlákien

Dufková Gertruda

Kvantitativní stanovení protozoální biocenosy aktivovaného kalu

Durčoková (Lukešová) Ludmila

Biologické odbourávání homologů fenolu

Chudoba Jan

 

Jelínková (Bayerová) Olga

Rozpracování biologických zkoušek vod. X.

Konopáč Jindřich

Biochemická odbourávání huminových kyselin v rašelinných vodách

Lovíšek (Vargá) Ján

Rozpracovanie biologických skúšok vod. XI.

Lovíšek (Slaninka) Ján

Návrh čistiarne odpadných vod zo závodu Tesla-Rožnov

Matějka Zdeněk

 

Moravec Jaroslav

Vliv některých látek na zápach vody při dexinfekci chlorem

Skýpala František

 

Svitálková Jarmila

Aktivace synthetických detergentů

Staňková (Šolcová) Jarmila

Posouzení funkce a účinnosi aktivační čistírny v Jinonicích v únoru až dubnu 1960 ve srovnání s jinými léty a jinými tam zkoušenými systémy

Tuček Ferdinand

Anaerobní redukce nitroderivátů

Voplakal Miloš

 

Se Kvan Son

Porovnání jodičnanové a dvojchromanové metody stanovení oxydovatelnosti

1961

9

Čechlovský Bohumil

 

Georgiadis Theodoros

Chemická a bakteriologická charakteristika vyšších stupňů saprobity

Grünwald Alexander

Čistenie fenolovej odpadnej vody na škváre za sterilných podmienok

Kadera Slavoj

Zneškodnění průmyslových odpadních vod města Chebu s ohledem na projektovanou kanalisační čistírnu

Kučera Jiří

Odstranění a využití suspendovaných látek z odpadních vod z výroby penicilinu

Pollert Emil

 

Ryba Pavel

Čištění odpadních vod z mytí vozidel obsahujících syntetické detergenty

Talášek Vladimír

 

Trauč Josef

Biologické odbourávání neionogenních saponátů v laboratorních aktivačních modelech

1962

13

Bašus Karel

Chemická a bakteriologická charakteristika vyšších stupňů saprobity II.

Birčák Eliáš

Návrh čištění odpadních vod z prádel vlny a bareven v malých provozech /závody: Sukno Humpolec, Partex Žirovnice, Modeta Pelhřimov

Čech Karel

Příprava projekt.podkladů pro čištění vod z čištění železničních vagonů a cisteren

Dohányos Michal

Aktivační čištění generátorových odpadních vod

Dorica Jozef

Biologické odbourávání fenolů, 3- methyl a 4-methylpyrokatechinu

Frank Karel

Odbourávání saponátů za anaerobních podmínek a vliv na vyhnívání kalů

Kupke (Šípošová) Lubica

Anaerobný rozklad viacmocných fenolov

Linek Václav

 

Lischke Peter

 

Pícková (Karešová) Jana

Anaerobní rozklad ligninsulfonových kyselin

Sedláček Miroslav

Anaerobní rozklad TNT v provozu - Polička

Šikl Milan

 

Tutko Ján

Biologické odburávanie saponátov v laboratorných aktivačných modeloch III.

1963

15

Boučková (Bílková) Hana

Rozpracování biologických zkoušek vod XII. Toxicita ternárních směsí čistých fenolů.

Brůha Emil

 

Edl Miloš

 

Chromík Jindřich

 

Janáčková Marta

 

Karásek Zdeněk

Sloučeniny síry v karbonizačních vodách a jejich odstraňování

Němec Vlastimil

Čištění odpadních vod z výroby vanilinu

Oplová (Uchytilová) Olga

Porovnání chlorového, bromového a jodového čísla a oxydovatelnosti metodou čtyřhodinovou u typových organických látek

Pavlíková (Chlumová) Jiřina

Rozklad saponátu za anaerobních podmínek a vliv na vyhnívání kalu

Prusík Bohumil

 

Sezemský Jan

Vliv železitých bakterií na kvalitu vody ve vodárenském systému

Šťastný Josef

Odstraňování fluoridů z odpadních vod

Vejvančický Ivan

Čištění odpadních vod z výroby umělých vláken

Volák Jiří

 

Žalud Ladislav

Limnologická prognosa pro navrhovanou údolní nádrž na Stroupinském potoce

1964

10

Čech Bedřich

Vliv polyfosfátů na výměnu iontů

Dluhoš Josef

Bilance amoniaku a cyklohexylaminu v okruhu vysokotlaké elektrárny

Dragoun Vítězslav

Analytika a termická stabilita cyklohexylaminu za provozních podmínek

Kárník Karel

Polyfosfát sodný a jeho současný korozně inhibiční a baktericidní účinek

Mikulů František

Získávání germania z odpadních vod

Pavlík Miloš

Stanovení malých množství sloučenin mědi ve vodách

Polínek Vlastimil

Chování těkavých alkalizačních prostředků při úpravě kondenzátu ionexy

Tichý Miroslav

Rozklad saponátů za anaerobních podmínek a vliv na vyhnívání kalu

Votava Jan

Elektrolytická oxidace fenolů a jeho homologů

Zábranská (Smíšková) Jana

Chemická a bakteriologická charakteristika vyšších stupňů saprobity III. Pivovarské odpadní vody

1965

21

Baborovský Jiří

Zjištění katalytických účinků některých solí a stanovení oxidovatelnosti dvojchromanovou metodou

Böhmová (Čiperová) Marta

Rozklad saponátů za anaerobních podmínek a vliv na vyhnívání kalu

Godhan Ali

Chemické a biologické čištění odpadních vod obsahujících zbytky dehtu a ropy a jejich produktů

Hartvich Jan

Čištění odpadních vod pivovarských aktivací s dlouhou dobou zdržení

Hamrlová Bohumila

Posouzení chemických metod pro stanovení rozpuštěného kyslíku v povrchových vodách přírodních a znečištěných průmyslovými vodami a návrh vhodného způsobu pro stanovení rozpuštěného kyslíku ve vodách znečištěných sulfitovými výluhy

Hatina Bohumil

Zneškodňování odpadních vod z výroby antibiotik

Hulcová Jitka

Porovnávání dosavadních metod stanovení kyanidů v odpadních vodách se zvláštním zaměřením na stanovení oxidovatelnosti manganistanem v alkalickém prostředí se zřetelem na možnost použití jodového čísla

Kolařík Luis

Úprava odpadních vod ze zpracování polovodičů

Kopic Petr

Možnost využití larev rodu Chaoborus pro zkoušky toxicity

Krištof Milan

Vliv některých iontů na biologické odbourávání pyrokatechinu a tvorbu kyseliny mukonové

Kulhavý Teofil

Odpadní vody z výroby cukrovinek v závodě Orion v Modřanech

Kunz Vilém

Porovnání spotřeby chloru a jodu některých typických organických látek a posouzení možnosti stanovení spotřeby jodu a spotřeby chloru pro kontrolu hygienického zabezpečování pitné vody chlorem

Marvan Igor

Aplikace Knöppova A-Z testu pro stanovení toxicity jednomocných fenolů

Němcová (Jičínská) Božena

Sledování poměru mezi BSK5 a CHSK při odbourávání cukrů

Němec Miloš

Sledování poměru mezi BSK5 a CHSK při odbourávání mastných kyselin

Růžička Josef

Odstranění vlivu chloridů na stanovení oxidovatelnosti Kubelovou a dvojchromanovou metodou

Picková (Zíková) Helena

Srovnávací bakteriologická studie fekálního znečištění Vltavy v Praze

Šimon Petr

Vliv krátkého styku s aktivovaným kalem na látky rozpuštěné ve vodě

Vaňková (Smutná) Jana

Vztahy mezi analytickými hodnotami znečištěných vod s ohledem na technologické vlastnosti vody a na možnost zařazení těchto vod do typů definovaných z analytických hodnot

Vydrová (Kulovaná) Hana

Biologická rozložitelnost saponátů na bázi esterů sacharózy

Zeithamerová (Fikejzová) Jitka

Využití amokomplexu mědi redukovaného sirnatanem k odstranění kyslíku z vody

1966

14

Bartošová (Fiebigerová) Zdenka

Statistické vyhodnocení modelových aktivačních pokusů

Behnerová (Mašátová) Miloslava

Využití Asellus aqaticus a jiných korýšů pro zkoušky toxicity

Černý Jaroslav

Rozklad anionaktivních saponátů za anaerobních podmínek a vliv na vyhnívání kalu

Dočkal Pavel

Vytváření předpokladů k hospodárnému zneškonění sulfitových výluhů novými metodami technologie praní buničiny

Hornová (Kuchařová) Jiřina

Vliv katalyzátorů na stanovení CHSK dvojchromanovou metodou

Humhejová (Emmerová) Helena

Sledování poměru mezi BSK5 a CHSK při odbourávání aminokyselin

Koller Jan

Porovnání některých modifikací aktivačního procesu

Maroušková (Fišerová) Alena

Biochemická oxidace předpokládaných produktů destrukce ligninu

Mizerová (Šandová) Kamila

Chemická a bakteriologická charakteristika vyšších stupňů saprobity IV. mlékárenské odpadní vody

Prášil Miroslav

Sledování poměru mezi BSK a CHSK při odbourávání některých fenolů

Reichlová (Jarišová) Jana

Počáteční fáze biochemické oxidace fenolu a pyrokatechinu

Svobodová (Klvaňová) Stella

Stabilizace kalu při různých zatíženích aktivačního procesu

Tučková (Michalová) Jitka

Kinetika odstraňování organických látek v aktivačním procesu

Voskovcová (Zárubová) Olga

Ligninsulfonové kyseliny v povrchových vodách

1967

18

Bayer Miroslav

Vliv koncentrace nerozpuštěných látek v aktivaci s dlouhou dobou zdržení na stabilizaci kalu

Červenka Jiří

Množství zbytkových látek v biologicky vyčištěné pražské splaškové vodě

Holík Jaroslav

Proměření plynoměrného stanovení rozpuštěného kyslíku ve vodách

Horská Milada

Vliv saponátů na aktivitu dehydrogenas v aktivovaném kalu

Jansová (Forštová) Ivana

Biologické odbourávání pyrokatechinu zaměřené na maximální výtěžek kyseliny C-C mukonové

Veselá (Jelínková) Marie

Stanovení mikrokvant olova separací ionexem

Lenfeldová (Bartošová) Věra

Katalyzátory pro stanovení oxidovatelnosti dvojchromanovou metodou

Maršálek František

Vliv produktů zpracování ropy na biologické čištění odpadních vod

Martínek Jiří

Projekt vodního hospodářství galvanizačního provozu

Nováková (Růžková) Eva

Prověření metod chemického rozboru odpadních vod a kalů při jejich anaerobním vyhnívání

Opočenský Vítězslav

Rozpracování biologických zkoušek vod XIII.

Přílepek Vladimír

Porovnání aktivace na postupný průtok s několikastupňovou aktivací

Rosa Vladimír

Proverenie stanovenia niektorých vysokomolekulárnych organických látok vo vodách prírodných a odpadových

Roubíčková (Mašková) Jitka

Biochemický rozklad předpokládaných produktů destrukce ligninu

Svatková (Dlouhá) Jaroslava

Porovnání směšovací aktivace s několikastupňovou aktivací

Štěpánová Hana

Porovnání aktivace na postupný průtok s aktivací směšovací

Veselský Jiljí

Rozklad saponátů za anaerobních podmínek a vliv na vyhnívání kalu

Wolfová (Vymětalová) Zdenka

Srovnávací bakteriologická studie fekálního znečištění Vltavy v Praze II

1968

21

Beková (Albrechtová) Miroslava

Chemická a bakteriologická charakteristika vyšších stupňů saprobity

Beránek Jiří

Čištění odpadních vod textilního závodu

Brázdová Eva

Anaerobní rozklad ligninsulfonových kyselin

Dvořáček Jan

Polarografické stanovení ligninsulfonových kyselin

Florianová (Šašková) Olga

Zjišťování aktivity aktivovaného kalu

Grund Miroslav

 

Halama Ivan

Prověření metod stanovení pyrokatechinu v povrchových a odpadních vodách

Hauptman Jindřich

Odstraňování kyselých organických barviv aktivovaným kalem

Hudrlík Miloš

Biologická rozložitelnost alifatických aminů a amidů

Kalaš Vilém

Stanovení mastných kyselin v kalu a kalové vodě při anaerobním vyhnívání

Kodymová (Turková) Jarmila

Porovnání metod papírové a sloupcové rozdělovací chromatografie při stanovení nižších mastných kyselin

Konečná (Klosová)  Jitka

Aerobní stabilizace různých druhů aktivovaného kalu

Kozderková Miroslava

Porovnání biologické rozložitelnosti některých aromatických a příslušných hydroaromatických sloučenin aktivovaným kalem

Kozlíková Alena

Změny biocenózy aktivovaného kalu při čištění odpadních vod mlékárenských a sladařských aktivací s dlouhou dobou zdržení

Opočenská (Svobodová) Mlada

Dělení ligninsulfonových kyselin chromatografickými metodami

Pokorný Stanislav

Vliv stáří kalu na množství zbytkových látek

Šedivý Milan

Možnost využití Assellus aqaticus L. pro testy toxicity

Radimský Jan

Závislost respirace na kvalitě kalu, teplotě, druhu a koncentraci substrátu

Tkáčová Jarmila

Závislost respirace na zatížení aktivovaného kalu

Tomášek František

Návrh změny technologické úpravy labské vody ve vodu užitkovou, popř. pitnou

Ulrich Vilém

Chemická spotřeba kyslíku málo znečištěných vod

1969

19

Bayerle Milan

Vztah mezi chemickou strukturou a bioloickou rozložitelností organických látek aktivovaným kalem

Benešová (Krpatová) Libuše

Izolace zbytkových látek na aktivním uhlí

Binar Zdeněk

Technologická studie rekonstrukce a rozšíření úpravny vody pro zásobování města Košumberka

Černý Ivan

Vztahy CHSK a BSK při oddělené stabilizaci aktivovaného kalu

Fišer Jiří

Relace mezi různým kvantitativním stanovením ligninsulfonových kyselin rozdělených podle molekulárních vah

Fořt Pavel

Studie o odpadních vodách z výroby antibiotik

Pospíchalová (Golianová) Danica

Kvantitativní stanovení nižších mastných kyselin v kalu  a kalové vodě (papírovou chromatografií a kolorimetricku metodou)

Hanslík Eduard

Prověření spotřeby jodu v bicarbonátovém prostředí vod povrchových a odpadních

Hubená Jarmila

Vliv teploty na respiraci aktivovaného kalu

Jiráková (Krejčová) Věra

Porovnání kinetiky odstraňování monosacharidů a disacharidů aktivovaným kalem

Kašpar Jaroslav

Čištění odpadních vod z bareven textilu

Krištoufek Jaroslav

Podmínky vzniku bakterielních a plísňových aktivovaných kalů při čištění odpadních vod s vysokým obsahem cukrů

Miškovský Otto

Vypracování metodiky pro stanovení bakteriálního nárostu

Pacík Daniel

Produkce krmných bílkovin z fenolových odpadních vod po extrakci

Řeřicha Petr

Modifikace stanovení nízkých hodnot CHSK

Řezanina Miroslav

Rychlost a průběh odstraňování binárních a ternárních směsí monosacharidů a disacharidů aktivovaným kalem

Sedláček Jiří

Vliv cukrovarské kampaně na provoz chladicího systému

Strnadová (Hronová) Nina

Porovnání metod stanovení mastných kyselin v kalu

Záruba Milan

Určení vztahu mezi odbouratelností látek o reciproční rychlosti aktivovaného kalu

Aktualizováno: 9.8.2023 13:42, Autor: Lucie Pokorná

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi