Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav technologie vody a prostředí  → O ústavu → Absolventi ústavu → Absolventi 1970-1979
iduzel: 72653
idvazba: 88828
šablona: stranka
čas: 15.7.2024 23:43:09
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 72653
idvazba: 88828
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'tvp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/o-ustavu/absolventi/1970-1979'
iduzel: 72653
path: 8548/4168/1410/1947/2270/18388/72653
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Absolventi 1970-1979

rok

jméno

téma diplomové práce

1970

21

Cihelková (Doubková) Miroslava

Anaerobní rozklad aromatických hydroxy-, methoxy- a methyl derivátů

Čaloud Karel

Tvorba kalu při čištění odpadních vod s obsahem cukrů

Dušková (Klimentová) Vlasta

Vztah mezi specifickým zatížením koncentrací kalu a respiračními rychlostmi

Feldmann Vladimír

Vliv teploty na respirační rychlosti aktivovaného kalu

Hostomská (Kyzlinková) Věra

Biologická oxidace předpokládaných produktů destrukce ligninu

Kollerová (Jiráčková) Eva

Kinetika odstraňování mastných kyselin aktivovaným kalem

Korbaš Lambert

Dvoustupňová likvidace kyanidů ve vodách z čištění plynu při výrobě fenomanganu

Kuchař Karel

Množství rezistentních organických látek vznikající při anaerobním rozkladu kalu

Kuchařová (Rosolová) Pavla

Vliv počtu a druhu substituentů na biologickou rozložitelnost aromatických sloučenin

Lavičková Milena

Porovnání oxidovatelnosti látek manganistanem a dvojchromanem s jódovým číslem vody

Miňovský Josef

Kinetika odstraňování aminokyselin aktivovaným kalem

Nechvátal Jiří

Kinetika stabilizace aktivovaného kalu a směsi primárního a sekundárního kalu čistírny odpadních vod hl. m. Prahy

Noha Petr

Kontinuální kultivace Oospory ve fenolových odpadních vodách s vysokým obsahem alifatických mastných kyselin (C2C5)

Odcházelová (Goldová) Irena

Anaerobní rozklad oddělených funkcí ligninsulfonových kyselin podle molekulové váhy

Pácalt František

Amperometrické stanovení ligninsulfonových kyselin v odpadních vodách

Peerová Eva

Bakteriologická a biologická charakteristika biocenózy aktivovaného kalu při čištění odpadních vod s vysokým obsahem cukrů

Rohlena Petr

Vztah mezi specifickým zatížením, koncentrací kalu a respiračními rychlostmi

Rücková (Pacholíková) Irena

Vztah mezi odbouratelností látek a respirační rychlostí aktivovaného kalu

Šeborová (Borovská) Marie

Destrukce sinice Plectonema boryanum virem LPP-1 ve světle a tmě

Šedlbauerová (Tkáčová) Eva

Prověření metod stanovení látek huminové povahy ve vodách

Topinková (Volková) Marie

Stanovení šestimocného chrómu v přítomnosti redukujících látek

1971

20

Balej Jiří

Dělení zbytkových látek organických gelovou chromatografií

Balejová (Baxantová) Jaroslava

Stanovení neionogenních tenzidů ve vodách - metody separace

Barchánek Michal

Destrukce sinice Plectonema boryanum virem LPP-1 na světle a ve tmě (střídavé osvětlení)

Barchánková (Bojanovská) Jiřina

Vliv látek přítomných v ropě na biologické čištění odpadních vod ze zpracování ropy

Bartáček Jan

Polarografie některých halogenderivátů vícemocných fenolů

Saifrtová (Bartečková) Hana

Synthesa polysacharidů v aktivovaném kalu

Doležal Vladimír

Kinetika stabilizace aktivovaného kalu vypěstovaného a živeného umělým substrátem

Fiala Miloň

Porovnání různých modifikací aktivačního procesu z hlediska zbytkového znečištění

Hurych Jan

Porovnání průběhu biologického čištění umělé a provozní fenolové vody

Hübnerová (Hájková) Kateřina

Vztah mezi biologickou rozložitelností a chemickou strukturou organických látek

Kuběna Jindřich

Vliv koncentrace odpadní vody na čisticí účinek aktivace

Nováková Helena

Vliv odpadních vod s obsahem sacharidů na růst houbového mycelia

Polák Roman

Stanovení síranu v ovzduší

Rippa Fedor

Vplyv organofosforečných pesticidů na čistenie odpadovych vod

Semrád Jiří

Srovnání metod biologické detekce eutrofizace na příkladu z povodí řeky Želivky

Svoboda Ivo

Porovnání různých modifikací aktivačního procesu z hlediska zbytkového znečištění

Švarc Tomáš

 

Vejvoda Jiří

Stanovení kyanidů v ovzduší

Wichtová (Sedláčková) Jitka

Nárostové bakterie při BSK

Žižka Jan

Kinetika a mechanismus odstraňování škrobu aktivovaným kalem

1972

21

Bartáčková (Virthová) Zdena

Mikroskopická charakteristika pevných částic znečištění ovzduší

Bartková (Kešnerová) Pavla

Oddělená stabilizace přebytečného aktivovaného kalu

Bíba Jaroslav

Porovnání různých modifikací aktivačního procesu z hlediska zbytkového znečištění

Douša Alexandr

Dělení zbytkových organických látek chromatografickými metodami

Hammer Václav

Heterotrofní bakterie při kultivaci a destrukci sinice Plectonema boryanum virem LPP-1

Handlíková (Samková) Jarmila

Odbouratelnost a toxicita biocidního preparátu Lastanox F

Hladký Václav

Zhodnocení činnosti jednotlivých stupňů čištění fenolové odpadní vody z kombinátu Vřesová

Ježek Zdeněk

Porovnání různých modifikací aktivačního procesu z hlediska zbytkového znečištění

Lang Karel

Biochemická odbouratelnost některých heterocyklických látek přítomných v ropě

Magličová Alexandra

Dělení zbytkových látek chromatografickými metodami

Murcek Wiliam

Poměr mezi oxidací a syntézou při odbourávání substrátu

Němec Jaroslav

Odbourání substrátu za nedostatečného množství vzduchu

Nyklová (Chomátová) Květuše

Ekologické nároky hub izolovaných z odpadních vod I.

Palyza Radvan

Vztah mezi biologickou rozložitelností a chemickou strukturou aromatických nitrolátek

Richtrová Libuše

Vztah mezi biologickou rozložitelností a chemickou strukturou organických látek

Rykl Jan

Vyšetření metod pro bilanci síry při spalování plynu ve sklárnách

Schacherlová (Kvočíková) Elen

Čištění odpadních vod z výroby buničiny elektrolýzou

Sýkorová Jitka

Čištění odpadních vod z výroby buničiny elektrodialýzou

Petroušková (Šmídová) Miroslava

Chemické čištění biologicky vyčištěných odpadních vod

Trešlová Marie

Biologické čištění odpadních vod z oxosyntézy

Wurm Karel

Porovnání technologických vlastností kalu a různých modifikací aktivačního procesu

1973

18

Bacílková (Uxová) Jana

Čištění odpadních vod z pyrolýzy

Brouček Jiří

Reaktivita mastných kyselin v aktivačním procesu

Budská Eva

Oxidovatelnost slabě znečištěných vod dvojchromanem a manganistanem

Bláha Josef

Vliv stupně disperze v aktivační nádrži na aktivační účinek

Čejka Jiří

Odsolování odpadních vod výroby buničiny elektrodialýzou

Goliášová Marta

Testy toxicity průmyslových odpadních vod na směsnou bakteriální kulturu

Haníková Eugenie

Stabilizace aktivovaného kalu vypěstovaného z odpadní vody z výroby kyseliny citronové po částečném vyhnívání

Kinkor Jaroslav

Vztah mezi hydraulickou charakteristikou a čistícím účinkem aktivačních systémů

Klicpera Jiří

Vliv povodí Litovického potoka na eutrofizaci nádrže Džbán

Kšír Milan

Použití pevných sorbentů při rozborech ovzduší

Mengerová Blanka

Stanovení neionogenních tenzidů v nízkých koncentracích

Pochmanová (Kubelková) Marie

Stanovení růstových křivek sinice Plectonema boryanum a viru LPP-1

Benešová (Pastyříková) Jaroslava

Odsolování odpadních vod z výroby buničiny elektrodialýzou

Leebová (Podracká) Hana

Stanovení toxicity a biologické rozložitelnosti kyseliny kyanurové, jejich derivátů a cyklohexylkarbamátu

Hrdličková (Rulíšková) Zdena

Poměr mezi oxidací a synthesou při odbourávání substrátu

Sedlák Miroslav

Poměr mezi oxidací a synthesou  při odbourávání substrátů za nedostatečného sycení kyslíkem

    Schinkmanová (Řádková) Helena

Biologická rozložitelnost aromatických amino a nitrolátek

    Zahradník Jaroslav Čištění odpadních vod z výroby buničiny anodickou oxidací

1974

27

Dalešický Jiří

Dvoustupňová aerobní stabilizace kalu

Filipová Jana

Nízké hodnoty oxidovatelnosti vod: stanovení CHSK se zkrácenou dobou varu

Fuka Tomáš

Modifikace testu toxicity na Lebistes retikulatus (příp. i na jiných druzích)

Hartig Karel

Vliv stupně disperze v aktivační nádrži na sedimentační vlastnosti směsné kultury

Hauerland Karel

Separace octanového aniontu z kondenzátů z výroby sulfitové celulosy

Chlebková (Mostecká) Eva

Separace a izolace stopových organických látek z vody

Jacko Pavol

Aktivace s použitím kyslíku místo vzduchu

Janowiak Karel

Vliv povodí Botiče na eutrofizaci nádrže Hostivař

Kalinová (Kačírková) Marie

Biologické čištění odpadních vod z výroby akrylátových polymerů

Králová Marta

Testy toxicity na směsnou bakteriální kulturu II. Porovnání vlivu kultivace za psychrofilních a mezofilních podmínek

Krčmář Milan

Biologické čištění odpadních vod z výroby nitrolátek

Kužníková (Brabcová) Vladimíra

Rozlišení fyzikálně a biochemicky odstranitelných podílů ropných produktů v průběhu aktivačního procesu

Hulínská (Langrová) Anna

Anodická oxidace organických látek obsažených v kondenzátech z výroby sulfitové celulosy

Maneva Bonka

Elektrodialýza odpadních vod z výroby sulfitové celulózy

Měrková (Jirušová) Věra

Metody separace neionogenních tenzidů z vody

Ničr Jaroslav

Kinetická analýza biologických reaktorů s heterogenní kulturou

Pittnerová Jitka

Stanovení ropných produktů ve vodách

Rulíšek Jan

Použití pevných sorbentů při rozborech ovzduší

Saxonová (Hůrková) Eva

Průběh biochemické spotřeby kyslíku odpadních vod biologicky vyčištěných

Segerová (Šimková) Naďa

Trofický potenciál vod

Strnad Zdeněk

Ověření Monodovy rovnice pro heterogenní aerobní kultury

Svatoň Miroslav

Stanovení vlivů ethylenchlorhydrinu chloralu a kyseliny trichloroctové na respirační rychlost aktivovaného kalu

Trávníček Josef

Poměr mezi oxidací a syntézou při odbourávání substrátu za nedostatečného sycení kyslíkem

Valášek Pavel

Vliv stupně disperze a regenerace kalu v aktivační nádrži na sedimentační vlastnosti směsné kultury

Hlaváčková (Víšková) Růžena

Vztah mezi respirační rychlostí a koncentrací substrátu pro různé druhy substrátu

Zeis Karel

Biologická rozložitelnost derivátů benzthiazolu substituovaných v poloze 2

Žáková (Součková) Ivana

Bakteriostáze unialgálních kultur Plectonema borynaum a vliv na virus LPP-1

1975

24

Bálek Michal

Vyhodnocení rychlofiltrace elementární vrstvou na samočinném počítači

Celý Josef

Aerobní stabilizace směsi nadbytečného kalu a odseparování tuhého podílu surových prasečích výkalů

Červenka Jiří

Čištění odpadních vod z výroby D-chloramfenikolu

Dolejš Petr

Instrumentální stanovení kysličníků dusíku v ovzduší

Durdík Karol

Vlastnosti aktivovaného kalu při různé rovnovážné koncentraci kyslíku

Erbsová Ivana

Stanovení nutriční hodnoty aktivovaného kalu

Heřman Stanislav

Biologické čištění odpadníchvod z výroby nitrobenzenu

Hůlková Zora

Využití Euglen pro laboratorní testy toxicity

Křižanovič František

Návrh čištění odpadních vod vznikajících při elektrolytickém leštění kovů

Kvízová Alena

Znečištění a eutrofizace Dolnopočernického rybníka

Brejlová (Lažánková) Božena

Biologická rozložitelnost ethylénoxidového řetězce

Malbeck Jiří

Koagulace, sedimentace a filtrace suspenzí při požití organickkého koagulantu

Lánová (Marešová) Vladimíra

Biologická rozložitelnost derivátů naftalenu

Pilát Jaroslav

Vliv regenerace kalu na sedimentační vlastnosti směsné kultury

Rybová Ivana

Čištění odpadních vod s vysokým obsahem sirníků

Senftová (Kajzrlíková) Lenka

Stanovení anionaktivních tenzidů ve vodách

Součková (Čepelková) Miroslava

Dlouhodobý průběh BSK

Šidák Rostislav

Kvalita pracích vod z rychlofiltrů s ohledem na jejich další úpravu v Podolské vodárně

Štěpánková (Doležalová) Jana

Doprovodná mikroflóra při kultivaci a destrukci sinice Plectonema boryanum virem LPP-1

Vacek Miroslav

Použití pevných sorbentů při rozborech ovzduší – III., Stanovení kysličníku dusíku

Vančo Dušan

Dvoustupňová aktivace

Vazan Radúz

Společné čištění pražských splašků a výkalů z velkovýkrmen prasat aktivací

Zvaričová (Hrubešová) Marie

Stanovení biologické rozložitelnosti organických látek v odpadních vodách z výrob ostazinových barviv

Ysmail al Said Askar

Společné čištění pražských splašků a výkalů z velkovýkrmen prasat aktivací

1976

31

Brázda Jiří

Možnosti čištění kalové vody z kalových polí

Elicer Jiří

Čištění odpadních vod aktivovaným kalem při různé koncentraci rozpuštěného kyslíku

Hadjivasilis Ioannis

Desalinace vody se zvýšenou solností pomocí ionexů

Hamaj Vladimír

Metody sedimentovatelnosti při vyhodnocení provozu úpravy  vody

Hanus Václav

Kontinuální kultivace řas v chemostatu

Šourková (Hlavatá) Hana

Vyhodnocení koagulace v úpravnách vody sledováním velikosti vloček

Hlavicová Marie

Biologická rozložitelnost některých aromatických biderivátů

Sedláková (Hodinářová) Zdeňka

Výběr vhodných testovacích organismů pro stanovení trofického potenciálu

Hrnčíř Bohumil

Stanovení oxygenačních kapacit aeračních elementů na bázi pěnového polyuretanu

Hrnčířová (Murníková) Terézia

Použití pevných sorbentů při rozborech ovzduší

Hucko Pavel

Vliv druhu substrátu na obsah bílkovin v aktivovaném kalu

Junger Miroslav

Vliv vyšších koncentrací zbytkových látek na mikroorganismy aktivovaného kalu

Kijonka Antonín

Biologické čištění odpadních vod ze syntetické výroby léčiv

Kuběnová (Šimáňová) Jiřina

Biologická rozložitelnost heterocyklických sloučenin s pěti a šestičlennými cykly

Landa Karel

Výskyt sirných bakterií v pražské kanalizaci a podzemních vodách v Praze

Vančeková (Marvanová) Irena

Kinetika růstu zelených řas v chemostatech

Miňovská (Hollerová) Jaroslava

Biologická rozložitelnost derivátů pyridinu a kationaktivních tenzidů na bázi pyridinových solí

Mrvová (Nejedlíková) Zdeňka

Stanovení kationaktivních tenzidů ve vodách

Opelka Jan

Čištění odpadních vod z výroby lyzinu a antibiotik

Písařová Miroslava

Rovnováha aktivačního systému bez vracení biofáze

Rubický Vincent

Vliv kyseliny ftalové, izoftalové, tereftalové a dimethyltereftalátu na aktivační proces

Savvides Kyros

Desalinace vody se zvýšenou solností pomocí ionexů

Sirsová (Valcová) Jindra

Návrh čištění odpadních vod vznikajících při elektrolytickém čištění kovů

Spáčová Eva

Biologické čištění odpadních vod s vysokou koncentrací anorganických sloučenin dusíku

Svoboda Václav

Vliv charakteru huminových látek na účinek koagulace

Svobodová (Slámová) Jiřina

Reaktivace koagulačních kalů

Šedivý Josef

Porovnání spektrofotometrických metod při analytickém stanovení ropných látek ve vodě a v půdě

Šťastný Václav

Společné čištění vepřových výkalů s městskými odpadními vodami se zaměřením na odstranění dusíkatých sloučenin

Tallová (Samková) Naděžda

Kinetika odvětrávání ropných látek z vody

Vacek Rudolf

Metody stanovení nutričních látek v biologických kalech

Vlna Ján

Porovnání účinku aktivace a biologických filtrů

1977

41

Barabas Jozef

Vyhodnocení čistírny Agroclar II.

Bláhová (Bětáková) Jarmila

Ověření aktivace se selektory na směsi pražské odpadní vody s odpadními vodami z velkovýkrmen vepřů

Bláhová (Titěrová) Věra

Stanovení kationaktivních tenzidů ve vodách

Bóna Marián

Vyhodnocení mechanicko-chemické části čistírny odpadních vod Agroclar I.

Glosová Věra

Bakteriální koroze ve vodním hospodářství petrochemie

Hořejš Pavel

Čištění odpadních vod z výroby léčiv

Hrdá (Dvořáková) Alena

Vliv stupně oxidace huminových látek na úpravu huminových vod

Janda Václav

Sledování vlivu tečných sil působících při průtoku filtrační vrstvou na suspenze zachycené ve filtrační vrstvě

Jotová Julie

Čištění odpadních vod z barevny umělého hedvábí

Kadlečková Ludmila

Studie o stanovení sloučenin fosforu ve vodě

Karchňák Štefan

Optimalizace provozu úpravny vody Smižanská Maša

Kautzner Jiří

Faktory ovlivňující stanovení trofického potenciálu I.

Kautznerová (Marešová) Iva

Determinace mezofilních baktérií při lýzi kultury Plectonema boryanum virem LPP-1

Klímová (Poncová) Libuše

Stanovení bílkovinného dusíku metodou „dye binding“ a Kjeldahlovou metodou s taninem

Kolovrat Jiří

Využití pevných sorbentů k zachycení odpadních plynů

Kolovratová (Boudyšová)

Eva

Vliv stáří kalu na obsah bílkovin v kontinuálních systémech na principu ideálního směšování

Langer Vladimír

Biologická rozložitelnost organických dusíkatých látek zejména s kvarterním uhlíkem

Manda Alexandr

Znečištění a eutrofizace Berounky mezi Radotínem a ústím do Vltavy

Masák Zdeněk

Nitrifikace a denitrifikace v odpadních vodách s vysokou koncentrací anorganického dusíku

Milanov Milan

Využití pevných sorbentů k čištění průmyslových exhalátů

Palivec Vladimír

Čištění odpadních vod z leptání a loužení skla

Pjetrošová (Stojková) Bohumila

Izolace a charakteristika stopových organických látek v pitné vodě

Radošovská (Dobálová) Viera

Odstraňování síranové solnosti z odpadních vod biologickou cestou

Remiáš Jiří

Čištění odpadních vod v městě Klatovy v selektorové aktivaci s oddělenou regenerací kalu

Rudovský Jaroslav

Stanovení stupně agregace částic při koagulaci vody

Růžička Václav

Reaktivace a regenerace vodárenských kalů

Rýzlerová (Macounová) Jindřiška

Výběr testovacích organismů pro stanovení trofického potenciálu II.

Sameš František

Studium složení zbytkových látek po aktivačním procesu

Samešová (Jašová) Milena

Respirační rychlost aktivační směsi v aktivačních nádržích ÚČOV za různých podmínek provozu

Seidlová Hana

Mikrobiální charakteristika biologicky vyčištěných odpadních vod z velkovýkrmen vepřů

Soukup Karel

Čištění odpadních vod vynikajících při loužení měděné rudy

Svatoňová Marie

Vliv koncentrace kyslíku na obsah bílkovin v aktivovaném kalu

Šabata Jaroslav

Sledování jakosti kalu z anaerobního procesu

Šulc Miroslav

Společné čištění vepřových výkalů s městskými odpadními vodami se zaměřením na odstranění dusíkatých sloučenin

Šulcová (Banovičová) Jarmila

Stanovení polyethylénoxidových sloučenin po jejich separaci z vody

Tlapák Josef

Biologické čištění odpadních vod s vysokým obsahem formaldehydu

Tokár Ivan

Biologická rozložitelnost uhlovodíků mikroorganizmy aktivovaného kalu

Wanner Jiří

Vliv stáří kalu na obsah bílkovin v semikontinuálních systémech

Wannerová (Todorova) Nadia

Vliv druhu substrátu na obsah bílkovin v aktivovaném kalu

Phuong Bui Hong

Sorpce organických látek z roztoků na aktivním uhlí

Thoung Nyuyen Thi

Sorpce tenzidů z vodných roztoků na aktivním uhlí

1978

37

Bicanová (Šašková) Hana

Zdroje organických látek v údolní nádrži Kubenov

Csukás Tibor

Čištění městských odpadních vod ve směsi s odpadními vodami z velkovýkrmen vepřů aktivací s čistým kyslíkem

Čech Svatopluk

Ověření funkce aeračních elementů z pěnového polyuretanu

Dobrocký Josef

Akumulácia a zpätné uvolnovanie fosforečnanov aktivovaným kalom

Doležalová Pavla

Úprava jizerské vody

Hribik Miroslav

Biofiltr s umělou náplní

Chvastek Jaromír

Vliv regenerace kalu ve směšovacím systému na obsah bílkovin v biomase

Jindra Jan

Návrh rozšíření biologické čistírny odpadních vod z výroby antibiotik

Kozsárová (Jakubscikova) Monika

Aktivace s vysokou koncentrací biomasy

Kopáček Miroslav

Izolace čistých bílkovin z aktivovaného kalu a charakterizace jeho krmných vlastností

Kremplová Eva

Stanovení stravitelných dusíkatých látek

Kubíková (Kohoutková) Jitka

Úprava vltavské vody čiřením

Líbal Tomáš

Anaerobní zpracování odpadů s vysokou koncentrací organických látek

Máchová (Havlíková) Jana

Eutrofizace vodárenské nádrže Vrchlice u Kutné Hory

Manová (Rybáková) Eliška

Stanovení kationaktivních tenzidů ve vodách

Miškovič Juraj

Vliv vybraných mikroelementů na obsah bílkovin v aktivovaném kalu

Mutňanský Alexander

Čistenie odpadovych vôd z farmaceutického závoda aktivaciou s regeneraciou kalu

Pergel Tomáš

Odstraňování železa z chromovacích lázní na ionexech

Pfaur Ivan

Vliv regenerace kalů v systému s postupným tokem na obsah bílkovin v biomase

Prokeš Ivo

Znečištění ovzduší kysličníky dusíku z motorových vozidel v oblasti Pece pod Sněžkou

Sáblíková Zdeňka

Biologická desulfatace vody

Seibertová (Čermáková) Marie

Stanovení celkového a bílkovinného dusíku v aktivovaném kalu metodou dle Kjehdahla

Svobodová (Hudečková) Alena

Optimalizace čiření v úpravně koagulačními zkouškami

Šámalová (Sequencová) Jana

Znečištění a eutrofizace údolní nádrže České údolí

Šiller Jan

Snížení zbytkové koncentrace ropných látek sorpcí

Tlapáková (Štěpánková) Magdalena

Vliv UV záření na unialgiální kultury Plectonema boryanum a virus LPP-1

Šváb Jan

Znečištění a eutrofizace Kunratického potoka

Teisler Zdeněk

Porovnání účinnosti sorbentů pro měření obsahu zbytkových látek

Ulrych Zbyněk

Optimalizace provozu úpravny vody v Nymburce

Vargová Emese

Možnosti měření obsahu rtuti v odpadních vodách a kalech z elektrolýzy n. p. Spolana Neratovice

Zeman Zbyněk

Znečištění ovzduší kysličníky dusíku z motorových vozidel v oblasti Pece pod Sněžkou

Asenov Asen

Vliv vybraných mikroelementů na obsah bílkovin v aktivovaném kalu

Geneva Juliano K.

Čištění průmyslových odpadních vod obsahujících ionty zinečnaté a měďnaté

Kamenov Emil Miroslav

Vyhodnocení provozu ČOV Čokoládovny Velim

Reševa - Saleva Mariana

Poloprovozní aktivace s produkcí bílkovinného krmiva I.

Slavkova Valentyna

Poloprovozní aktivace s produkcí bílkovinného krmiva II.

Slavov Bojan Telčev

Čištění průmyslových odpadních vod obsahujících soli chromu

1979

36

Bednár Jozef

Obsah bílkovin a polysacharidů v biomase dvoustupňového aktivačního systému

Bidenko Georgiev Ivan

Stanovení kysličníku uhelnatého v ovzduší

Bohatová Vlasta

Biologická rozložitelnost neionogenních tenzidů

Břicháček Antonín

Stanovení BSK5 odpadních vod z výroby celulózy

Černá (Havlínová) Zdeňka

Kinetika anaerobních procesů

Dobrá (Brožová) Pavla

Biologická rozložitelnost a metabolismus aduktů ethylénoxidu

Galčík Miroslav

Separace kationaktivních tenzidů při jejich stanovení ve vodách

Hucková (Tarabová) Alma

Modelování biologické rychlofiltrace a tvorby nárostů na náplních z plastických hmot

Hudousková (Lamplová) Ivana

Znečištění a eutrofizace vodárenských nádrží v Jizerských horách

Horálková (Žůrková) Eva

Čiření aktivovanými suspenzemi

Charvátová (Smékalová) Ludmila

Využití odpadních vod z výroby ethylbenzenu pro chemické čištění odpadních vod ze zpracování ropy

Ivanova Jordanova Temenužka

Vliv sulfoskupiny na biologickou rozložitelnost organických látek

Jarošová Mária

Snížení obsahu tuků v odpadních vodách masokombinátu Planá nad Lužnicí

Jirásek Pavel

Sorpce organických látek

Jirásková (Smékalová) Zdeňka

Stabilizace velmi málo mineralizovaných vod

Kalousková Nataša

Rozpustnost směsí ropných uhlovodíků ve vodě

Karfusová (Vlčková) Alena

Úprava vltavské vody

Kollerová (Žatková) Ľubica

Laboratorní testy toxicity některých užívaných i potenciálních korozních inhibitorů

Kos Miroslav

Sledování kinetiky využití substrátu a spotřeby kyslíku aktivovaným kalem při konstantní koncentraci kyslíku

Kosová (Zolmanová) Blanka

Kinetika anaerobních procesů

Mikeš Miroslav

Čištění alkalického proudu odpadních vod z oxosyntézy

Mizera Miloslav

Ověření postupu izolace zbytkových látek

Doležalová (Mouchová) Hana

Vliv vyšších koncentrací zbytkových látek na aktivační proces

Murín Jozef

Optimalizace čištění odpadních vod na ČOV Poprad

Nagy Juraj

Kalové hospodářství na čistírně odpadních vod v Popradu

Németh Juraj

Vliv technologických parametrů na nitrifikaci

Pechlivanov Dimitrov Veličko

Faktory ovlivňující stanovení trofického potenciálu II.

Plecer Pavel

Optimalizace složení kultivačního media pro získání aktivovaného kalu s maximálním obsahem bílkovin

Sai Thi Dean

Návrh čištění odpadních vod z povrchové úpravy kovů

Soukup Jaroslav

Čištění odpadních vod z farmaceutického průmyslu

Svitač Ján

Biochemická rozložitelnost biocidů používaných v chladících okruzích

Svobodová (Berthotyová) Helena

Možnosti intenzifikace na úpravně vody Homolka v Praze

Stupka Petr

Separace suspendovaných látek z výkalů velkokapacitních výkrmen prasat

Tlolka Jan

Dynamické modelování zkoušky vybraných biocidních preparátů

Turza Hugo

Ověření funkce pokusného modelu na úpravu vody čiřením

Varga Milan

Splývání kalu v biologickém stupni tatranských čistíren odpadních vod

Aktualizováno: 9.8.2023 13:48, Autor: Lucie Pokorná

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi