Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav technologie vody a prostředí  → O ústavu → Absolventi ústavu → Absolventi 1980-1989
iduzel: 72654
idvazba: 88829
šablona: stranka
čas: 20.4.2024 16:03:01
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 72654
idvazba: 88829
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'tvp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/o-ustavu/absolventi/1980-1989'
iduzel: 72654
path: 8548/4168/1410/1947/2270/18388/72654
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Absolventi 1980-1989

rok   jméno téma diplomové práce

1980

56

Anderlová (Sýtková) Naděžda

Kontrola a sledování čistírny odpadních vod „Biovit“

Babincová (Kožuchová) Věra

Bilanční měření obsahu amoniaku v odpadních vodách z výroby vodíku

Balázsová (Miklósová) Charlota

Čištění aktivovanými suspenzemi

Benc Jindřich

Vliv zbytkového organického flokulantu ze strojního odvodňování kalu na biologický stupeň čištění

Bendl Jan

Vliv pufrovací kapacity anaerobního reaktoru na produkci plynu

Bělohlav Zdeněk

Biologická rozložitelnost nově vyvíjených detergentů

Binh Tran Thi

Oxidovatelnost biologicky vzdorných látek

Blážová (Hollovičová) Jolana

Odstraňování amoniaku z odpadních vod srážením

Borovičková (Spasová) Galina

Laboratorní testy toxicity některých užívaných i potenciálních korozních inhibitorů II.

Brňová (Hargitayová) Jana

Použití manometrických metod při stanovení toxicity

Cibíková Ľubica

Získávání bílkovin z odpadních vod chemickým srážením

Duda František

Úprava vltavské vody čiřením na modelové průtočné aparatuře včetně sorpce a ozonizace

Furáková (Pšenková) Olga

Vliv vysokých koncentrací mědi a olova na mikrofloru odpadních vod

Gelný Jiří

Sledování jakosti vody v chladících okruzích plynárny Horní Měcholupy

Havlíčková Zdena

Kinetika metabolismu mastných kyselin v anaerobním prostředí

Hejzlar Josef

Dělení zbytkových látek podle molekulových hmotností a pokusy o identifikaci vysokomolekulárního podílu

Hejzlarová (Chroustová) Vladimíra

Znečištění a eutrofizace Liberecké nádrže

Hniličková (Novohradská) Jaroslava

Vodárenské filtrace se zaměřením na účinnost různých filtračních materiálů

Hon Jiří

Vyhodnocení upravitelnosti vltavské vody pomocí koagulačních sorpčních procesů

Páčalová (Horská) Eva

Intenzifikace koagulačního procesu vltavské vody použitím různých typů pomocných koagulantů

Hudáková (Příbaňová) Věra

Znečištění a eutrofizace dolního toku Loděnice

Hůlek Milan

Porovnání testů pro stanovení biologické rozložitelnosti organických látek

Chytil Václav

Znečištění a eutrofizace horního toku Loděnice

Járová Marie

Optimalizace složení substrátu za účelem získání maximálního množství bílkovin

Javorková (Hanáčková) Monika

Sledování kontaminace ovzduší v Podolské nemocnici

Jindřich Luboš

Čištění odtoku z biologického filtru aktivací

Jurčíková Zdena

Biologické čištění odpadních vod z výroby pesticidů

Jursa Petr

Kinetika anaerobních procesů – sledování vícestupňového reaktoru

Kazilová (Horáková) Milena

Použití oxidu titaničitého jako katalyzátoru pro stanovení organického dusíku v kalech

Kočišová (Čapoová) Jarmila

Využití městských odpadních vod v chladících okruzích

Kopáček Jiří

Stanovení organických látek v modelových vzorcích a povrchových vodách UV absorpcí

Kostolná (Petrušová) Alena

Bilance znečištění odpadních vod po ukončení 2. přestavby n. p. Chemicelulóza Žilina

Koutník Eduard

Biologické odstraňování dusíku v nárostových kulturách

Klokočníková (Pelikánová) Eva

Vztah mezi strukturou a biologickou rozložitelností organických látek

Magdolnová (Hancková) Emilia

Ověření změn vlastností koagulační suspenze při průchodu koagulační vrstvou

Maixner Jiří

Znečištění a eutrofizace nádrže Rozkoš u České Skalice

Miščíková (Haviarová) Tatiana

Modelování biologické rychlofiltrace v pomalu rotujících trubkách

Mojžíšová (Kendrová) Eva

Vliv polárních látek na stanovení ropných produktů ve vodě

Ngu Dan Van

Toxicita reparátů používaných v chladících okruzích

Novák Miloslav

Sledování metabolismů meziproduktů při metanizaci pomocí plynové chromatografie

Pejchová (Drhová) Júlia

Stanovení styrenu v ovzduší a zjištění jeho emisí z výroby laminátů

Raidl Miloslav

Vliv recirkulace na biologické čištění

Rohlík Vladimír

Čištění průmyslových odpadních vod obsahujících kyanidy

Rychecký Drahomír

Odstraňování zbytkových látek po biologickém čištění fyzikálněchemickými metodami

Starosta Karel

Stanovení síranů ve volném ovzduší

Strnadová (Šimurdová)  Jana

Stanovení chloroformu v pitné vodě

Struhárik Lubomír

Eliminace rušivých vlivů při stanovení kationaktivních tenzidů ve vodách

Šauer Jan

Stanovení toxicity vybraných pesticidů na vodní organismy

Škodová Pavla

Modifikace stanovení nízké oxidovatelnosti

Šorm Jan

Úprava huminových vod

Tuong Tran Manh

Ověření mezních hodnot Campova čísla pro vznik vloček vhodných pro dvoustupňovou separaci

Vančová (Immerová) Alžběta

Vliv organických látek na nitrifikaci

Velek Ondřej

Flotace předčištěných odpadních vod převážně potravinářského průmyslu

Vild Jiří

Stabilizace vody z řeky Úpy ve vodárně Trutnov

Vlčková Karla

Aktivace jako druhý stupeň biologického čištění na ČOV Louny

Vymazal Jan

Znečištění a eutrofizace Berounky a Litavky v Berouně

1981

43

Bartošová (Vávrová) Katarina

Kontrola a sledování čistírny odpadních vod „Biovit“

Bednářová (Dušáková) Martina

Studium vztahu koncentrace částic a gradientu míchání

Beran (Fišerová) Renata

Separace tenzidů a odpadních vod na měničích iontů

Dvořák Roman

Čištění odpadních vod z výroby autochemických přípravků

Gleso Peter

Sledování poměru syntéza/oxidace při metabolismu organických sloučenin aktivovaným kalem

Goldbach Jan

Studium adsorpce fenolu na aktivním uhlí

Greizinger Josef

Biologická rozložitelnost kationaktivních tenzidů

Hrdina Zbyněk

Ověření účinnosti a funkce turbíny na malé ČOV

Ivanka Vladimír

Čištění anorganicky znečištěných odpadních vod

Jánková Daniela

Porovnání účinnosti aktivace, biologického filtru a kombinace obou

Janoušek Václav

Ekonomické zhodnocení možnosti využití oplachů z chemického čištění skla k neutralizaci

Jehlička Pavel

Hodnocení organického znečištění jizerské vody

Jehličková (Ullmanová) Jana

Závislost distribuce molekulových hmotností organických látek v pitné vodě na podmínkách čiření

Jirešová (Havlíčková) Miroslava

Stanovení uhlovodíků ve vodě v koncentracích mg/l plynovou chromatografií

Kardošová Ľubica

Kontrola stanovení oxidů dusíku v ovzduší

Kladivová (Smolíková) Věra

Znečištění a eutrofizace vod Průhonického potoka

Kociánová Eva

Limnologie nádrže Liptovská Mara

Kuviková (Bartoňová) Viera

Sledování rozkladu vybraných organických látek v předmethanizační fázi anaerobního procesu

Lukavská (Košánová) Alena

Znečištění a eutrofizace Zlaté stoky

Macek Miroslav

Čištění odpadních vod v diskovém rotačním reaktoru

Martan Pavel

Čištění odpadních vod z výroby pektinů

Nižnanská (Horáková) Alena

Bilance anaerobního stupně ČOV Kladno

Nováková (Prosrová) Blanka

Úpravna vody Solopysky

Podubecká (Zouharová) Jana

Sledování stravitelnosti bílkovin

Procházková Marta

Úprava vody pro klimatizační zařízení

Rončák Peter

Biologická rychlofiltrace

Roudnická (Hrachová) Hana

Testy aktivní toxicity biocidů na vodní organismy

Soukupová Vladimíra

Zneškodnění odpadových plynů s obsahem trimethylaminu na škvárovém filtru

Stehlíková (Jaklová) Stanislava

Ověření vlivu některých látek na korozi, tvorbu úsad  v chladících vodách za přestupu tepla

Stodolová Irena

Sorpce pesticidů a tenzidů na aktivním uhlí

Strašík Karel

Sledování meziproduktů methanizace plynovou chromatografií

Sýkora Vladimír

Použití instrumentálních analytických metod pro hodnocení biologické rozložitelnosti organických látek

Šilar Jiří

Výskyt dusičnanů v pitných vodách na okrese Ústí nad Orlicí

Šilhák Jaroslav

Znečištění a eutrofizace vodárenské nádrže Šanov

Šimonová Stanislava

Dělení tenzidů a odpadních vod na měničích iontů

Tóthová (Némethová) Gabriela

Aerobní dočišťování kalové vody metanizaci odpadních vod z velkovýkrmen prasat - s přídavkem aktivního uhlí

Trnková Evženie

Použití biologicky vyčištěné odpadní vody pro doplňování chladících okruhů

Vepřek Jiří

Bilance znečištění v odpadních vodách - Lukavice

Víznerová (Špilová) Margareta

Čištění odpadních vod chemického průmyslu

Vodičková (Kaprová) Michaela

Čištění odpadních vod z výroby slévárenských přípravků

Vymazalová (Časná) Eva

Trofický potenciál údolní nádrže Švihov

Zástěra Jiří

Posouzení možností intenzifikace čistírny městských odpadních vod v Mnichově Hradišti

1982

60

Absolín Ladislav

Sledování poměru mezi oxidací a syntézou při aktivačním procesu

Axman Aleš

Rekuperace odpadních vod obsahujících barviva

Balušíková Jana

Znečištění a eutrofizace údolní nádrže Novice nad Váhom

Bedrichová (Ondríková) Viera

Vliv přísad do chladících okruhů na biologické čištění odpadních vod

Bílek Pavel

Vyhodnocení provozu balených čistíren typu vodohosp. Stavby Ústí n. Labem

Bobková (Sibřinová) Stanislava

Vliv fyzikálně-chemických podmínek na úpravu huminových vod čiřením

Brcková Iveta

Biologické čištění pachových látek v odpadních plynech

Brdiárová (Kohútová) Eleonora

Porovnání náplňových a fluidních reaktorů pro anaerobní čištění odpadních vod II

Brožíková Alena

Tvorba methanu v závislosti na podmínkách předmethanizační fáze

Čevelová (Pecháčková) Eva

Podmínky aglomerace částic při vodárenské úpravě

Černá (Huňáčková) Marta

Separace a dělení tří základních typů tenzidů při analýze odpadních vod

Černý Vladislav

Mikrobiologická charakteristika odtoku z anaerobního reaktoru

Dvořáková (Hánková) Jitka

Výskyt chlorovaných organických sloučenin v pitné vodě

Ekl Karel

Katalytická oxidace sulfidů na bloku

Faragulová (Necpalová) Viera

Laboratorní testy přísad do chladících okruhů II.

Frey Eduard

Diskové filtry – sledování poloprovozního zařízení

Glesová (Hirešová) Viera

Stabilita termálnej vody v Trenčianskych Tepliciach

Jusková (Fabiánová) Eva

Separace a dělení tří základních typů tenzidů při analýze přírodních vod

Kolářová Helena

Odpadní vody z broušení skla

Kopta Michal

Znečištění rybniční soustavy odpady z živočišné výroby

Kříž Ladislav

Stanovení některých stopových organických látek v pitných vodách plynovou chromatografií

Hrubá (Kubátová) Jana

Biologická rozložitelnost vybraných textilních pomocných prostředků (HS Spolchemie)

Kubíčková (Fajfrová) Blanka

Organické látky ve vltavské vodě

Kučírková Květuše

Úprava huminových vod

Kulovaná (Zikmundová) Marie

Identifikace ropných látek IČ - spektrofotometrií

Kyselovská Milada

Čištění odpadních vod chemického průmyslu

Ladický Ján

Anaerobní čištění odpadních vod z fermentačních výrob

Lambertová (Birková) Eva

Biologická rozložitelnost kationaktivních tenzidů

Lhotová Gabriela

Odpadní vody tepelných elektráren

Lomoz Antonín

Společné čištění odpadních vod města Jilemnice a závodu na výrobu umělých střev

Mazurová Darina

Čištění odpadních vod chemického průmyslu

Miškocová (Pardelová) Ivica

Strojní odvodňování čistírenských kalů

Moučka Jiří

Hodnocení provozu ČOV Veterinárního a asanačního ústavu Biřkov

Novotná (Vondrichová) Věra

Vyhodnocení činnosti diskového biologického filtru v Moravanech u Brna

Palfyová Eleonora

Vývoj jakosti vody v údolní nádrži Ruřín

Paulíčková (Krnáčová) Ludmila

Likvidace sulfidů v rafinérských odpadních vodách

Hofbauerová (Pátková) Marie

Laboratorní testy přísad do chladících okruhů

Polláková Štefanie

Varianty stanovení trofického potenciálu

Pražák Josef

Optimalizace zachycování amoniaku silně kyselým katexem

Prskavcová (Brdičková) Ivana

Separace sulfidů z odpadních vod ze zpracování ropy

Rozdobuďková (Pliešovská) Natálie

Stabilizace pražské pitné vody

Rucká Hana

Porovnání náplňových a fluidních biologických reaktorů pro anaerobní čištění odpadních vod I.

Rýparová (Korbašová) Miroslava

Biologická rozložitelnost a toxicita vybraných pesticidů

Schnierer Dušan

Intenzifikace ČOV Handlová

Skácelová (Mrkvová) Pavla

Možnosti intenzifikace provozu metanizačních nádrží II.

Skyba Zbyněk

Tvorba metanu v závislosti na podmínkách předmetanizační fáze I.

Skybová (Dlasková) Marie

Úprava huminových vod

Slebodník Ladislav

Eliminace živin pomocí nárostů

Svátková (Budařová) Renata

Posouzení technologického zařízení úpravny vody Souš v Jizerských horách ve vztahu ke změnám ??? vody na Černé Desné

Šimoniová (Petrová) Eliška

Chemické změny ve složení minerálních vod

Šopov Georgiev Veselin

Anaerobní zpracování odpadů z velkochovů hospodářských zvířat

Šťastná (Vojtěchovská) Jarmila

Analýza organických zbytkových látek

Švanda Aleš

Úprava vody z mycích zařízení pro vozidla

Švehla Miroslav

Zjišťování jakosti odpadních vod VŠCHT Praha

Těhle Václav

Použití biologicky vyčištěné vody k doplňování chladících okruhů

Těhlová (Třešňáková) Eva

Plynová chromatografie s použitím vodní páry jako mobilní fáze pro stanovení meziproduktů metanizace

Valentová (Filipová) Olga

Testy akutní toxicity biocidů na vodní organismy (VÚ Vodňany)

Volařík Miroslav

Vliv průmyslových odpadních vod z rafinerskopetrochemického komplexu na aktivovaný kal

Visinger Pavel

Znečištění a eutrofizace údolní nádrže

Vojtěchovská (Hrušovská) Helena

Možnosti intenzifikace provozu metanizačních nádrží

1983

64

Babiaková (Sakálošová) Mária

Úprava vyčištěné vody pro doplňování chladících okruhů

Brožová (Trubáčková) Jitka

Porovnání technologických a technických parametrů domovních čistíren s funkční polykulturou ve vznosu a nárostu

Buchlovičová Jana

Optimalizace biologického čištění odpadních vod pro novou pražskou čistírnu II.

Celba Pavel

Zákonitosti mechanismu znečišťování ovzduší automobilovou dopravou a jejich určení metodami statistické analýzy

Čechová (Šnoblová) Věra

Vliv vybraných látek chemického průmyslu na metabolismus cizorodých látek v organismu

Červinka Štěpán

Metodika odběru a zpracování vzorků aerosolů pro stanovení koncentrace kovů s toxickými účinky

Dobrota-Dietrich Ján

Aplikace numerického a grafického řešení chemických rovnováh ve vodách

Doubková (Drobníková) Zuzana

Znečištění a eutrofizace nádrže Džbán

Farkač Jiří

Čištění odpadních vod

Fischerová Dana

Desinfekční polymery

Freyová (Marková) Michaela

Laboratorní testy toxicity přísad do chladících okruhů II.

Fučík Václav

Vliv základních parametrů aktivace na proces biologické flotace

Hájková Markéta

Mikrobiologické sledování anaerobních procesů I.

Haladová Jana

Zneškodnění pachových látek IV.

Herchlová (Šimonová) Tatiana

Optimalizace biologického čištění odpadních vod pro novou pražskou čistírnu I.

Horejš Josef

Vliv substrátu na krmnou hodnotu aktivovaného kalu

Jareš Ctibor

Čištění odpadních vod ze zpracování ropy flotací v CHZ ČSSP Litvínov

Jeřábek Jiří

Čištění odpadních vod katalytickou oxidací vzdušným kyslíkem

Jusko Ľubomír

Úprava huminových vod II.

Karásek Jan

Vliv vybraných průmyslových odpadních vod na biologické čištění

Karnová (Jílková) Alena

Úprava huminových vod I.

Kemrová (Matulíková) Jarmila

Biologická rozložitelnost a akutní toxicita biocidních přípravků pro vodní organismy

Knejpová (Picková) Jitka

Znečištění a eutrofizace Sázavy mezi Žďárem a Ledčí nad Sázavou

Koktan Jan

Stanovení některých forem mikroznečištění vody II.

Koldová (Janyšková) Dana

Analýza zbytkových látek

Koranda Vladimír

Průzkum jakosti vody v chladícím okruhu n.p. Silov

Koubová (Černá) Marcela

Stanovení tří základních typů tenzidů ve vodách vedle sebe

Kouřim Petr

Čiření vody netradičními koagulanty I.

Košánová (Šetková) Marie

Vztah mezi chemickou strukturou a biologickou rozložitelností organických látek

Kovářová (Kubošová) Jarmila

Úprava huminových vod fyzikálně.chemickými metodami na modelovém koagulačním zařízení II.

Krčmářová (Jandová) Jana

Izolace a analýza vysokomolekulárního podílu zbytkových látek

Krčméryová Dagmar

Stanovení tří základních typů tenzidů ve vodách vedle sebe

Krijt Kryštof

Stanovení některých forem mikroznečištění vody I.

Krivanka Ondřej

Čištění dehtových vod v CHZ ČSSP Litvínov

Krotil Jiří

Čiření vody netradičními koagulanty II.

Kucman Karol

Vliv recirkulace na biologickou kolonu v plovoucí vrstvě

Kuchař Milan

Sledování anaerobních procesů plynovou chromatografií I.

Lazúrová Ľudmila

Sledování anaerobního stupně ČOV Prešov

Michalicová (Novotná) Jitka

Studium čištění odpadních vod v rotačním diskovém reaktoru

Morysková Eva

Sledování anaerobních procesů plynovou chromatografií II.

Němečková Helena

Likvidace enterobakterií v odpadních vodách z živočišné výroby anaerobním procesem

Palasová Lenka

Vliv tepelné koagulace aktivovaného kalu na jeho stravitelnost

Palmai Atila

Anaerobní čištění odpadních vod z velkochovů prasat

Pecková (Pašková) Jana

Anaerobní stabilizace odpadů z živočišné výroby I.

Potůčková (Jarchovská) Hana

Čištění průmyslových odpadních vod

Pouchová Vladimíra

Znečištění a eutrofizace Vejprnického potoka

Procházka Vladimír

Zajištění hygienicky nezávadné vody v léčebných bazénech

Prokš Zdeněk

Sledování anaerobních procesů plynovou chromatografií III.

Sejtková Alena

Biologická rozložitelnost průmyslových pomocných přípravků

Schenk Tomáš

Optimalizace provozu úpravny vody Nová Ves

Smažík Josef

Čištění odpadních vod v rotačním diskovém reaktoru

Sokolová Viera

Laboratorní testy toxicity přísad do chladících okruhů IV.

Sýkorová (Pargačová) Veronika

Stanovení ropných látek v průmyslových vodách vodních elektráren

Škodová (Hanzalová) Jaroslava

Akutní toxicita průmyslových výbušnin pro vybrané vodní organismy

Trochtová Ludmila

Kinetika hydrolýzy polyfosforečnanů

Valerián Pavel

Intenzifikace metanizačních procesů I.

Vidová Eva

Intenzifikace metanizačních procesů II.

Vokolková Jiřina

Laboratorní testy toxicity přísad do chladících okruhů I.

Vondrová Alena

Optimalizace dávky destabilizačních činidel při použití vznášené vrstvy zrnitého materiálu

Zahrádka Vlastimil

Zneškodnění pachových látek III.

Zdrůbek Stanislav

Adsorpce z vodných roztoků

Dimitrova Rumjana

Porovnání metod stanovení Al vhodných pro sledování technologického procesu úpravy vody

Nguyen Trung Hai

Využití magnetického pole v technologii vody

Nguyen Thoai

Odvětrávání organických látek z vody

1984

48

Boudná Nora

Sledování denního chodu koncentrace polétavého prachu ve vybraných pražských lokalitách

Čermáková Hana

Biologické dočištění textilních odpadních vod

Černá (Rieglová) Eva

Úprava huminových vod I.

Doležal Miloš

Izolace a analýza zbytkových látek

Fraňková (Tejmlová) Kateřina

Čištění průmyslových odpadních vod z MCHZ Ostrava

Fremrová (Paslerová) Lenka

Analýza zbytkových látek

Fridrichová (Čechová) Dagmar

Ověření vlivu bakterií při korozi austenitických ocelí

Frolíková (Rücklová) Šárka

Analytické sledování anaerobních procesů I.

Gröbnerová Libuše 

Stanovení katotanu v ovzduší metodou pasivní dosimetrie

Gulíková Eva

Zneškodňování pachových látek na hnědouhelné škváře VI. Pyridin

Hamáčková Eva

Čištění odpadních vod v biofilmovém reaktoru

Hašková (Hrobská) Soňa

Úprava huminových vod II.

Heller Leoš

Zjišťování obsahu mědi a způsob jejího odstraňování v jednotlivých odpadních vodách při výrobě plošných spojů

Jeníček Pavel

Zneškodňování pachových látek na hnědouhelné škváře

Juštík Michal

Intenzifikace metanizačních procesů

Kadavá (Haklová) Stanislava

Analytické sledování anaerobních procesů II.

Kahoun Tomáš

Dočištění odpadních vod z chemického průmyslu

Klouček Vladimír

Laboratorní testy toxicity přísad do chladících okruhů III.

Kmuníček Miloš

Průzkum jakosti vody v chladících okruzích Elektroocelárny Dříň

Knesl Bohuslav

Vliv teploty surové vody na průběh tvorby suspenze

Kolev Stanislav

Odpadní vody z výroby močoviny

Kovalčík Jiří

Sledování vlivu kyselých srážek na oblast Krkonošského národního parku

Krupičková Jaroslava

Mikrobiální aktivita pevně a kapalné fáze materiálů v anaerobním reaktoru

Křížová Eva

Čištění průmyslových odpadních vod  z výroby vitamínu B2 I.

Kučerová (Spejchalová) Renata

Bloková lodní čistírna

Kuldová Ivana

Čištění průmyslových odpadních vod  z výroby vitamínu B2 II.

Marha Karel

Organické nitroznečištění pitné vody

Martinovský Václav

Posouzení možnosti záchytu uranu na ionexech

Mikeš Martin

Biologická rozložitelnost průmyslových pomocných přípravků

Müller Petr

Čištění průmyslových odpadních vod z výroby vitamínu B2

Nosál Petr

Čištění odluhů ze skladovacích nádrží ropných látek

Novák Jan

Biologická rozložitelnost alfa-olefinsulfonanů

Pehal František

Organické látky v pitné vodě

Pitter Roman

Biologická rozložitelnost pesticidů

Pokorná (Šmídová) Dana

Analytické sledování anaerobních procesů III.

Růžička Marek

Anaerobní fluidní bioreaktory pro čištění odpadních vod I.

Růžičková (Zhofová) Magdalena

Anaerobní fluidní bioreaktor pro čištění odpadních vod II.

Schildbergerová Eva

Znečištění a eutrofizace vodní nádrže

Schneiderová (Čápová) Kateřina

Anaerobní čištění odpadních vod

Sirková Nataša

Modifikované technologie úpravy pitné vody

Straňáková Naďa

Aplikace stanovení trofického potenciálu v rybářství

Suchomelová Ivana

Denitrifikace pitných vod

Šolc Jiří

Fakultativně anaerobní thionové bakterie

Štros Pavel

Optimalizace biologického čištění odpadní vody pro novou pražskou čistírnu

Tajč Václav

Znečištění a eutrofizace říčního toku

Vácha Vladimír

Optimalizace metabolismu anaerobních bakterií

Vojevodinová (Splavcová) Věra

Optimalizace biologického čištění odpadní vody pro novou pražskou čistírnu

Duong Phan Cuong

Anaerobní čištění odpadních vod

1985

31

Alboková (Javůrková) Jana

Biologická nitrifikace

Bejvl Zdeněk

Anaerobní čištění odpadních vod

Blohbergerová (Jilečková)  Martina

Optimalizace biologického čištění odpadních vod

Bulinová Jitka

Toxicita barviv na vodní organismy

Doležalová (Košuličová) Miroslava

Toxicita a biologická rozložitelnost pesticidů

Faltová Dana

Posouzení důlních vod dolu Slaný

Hamáčková Eva

Reaktory skombinovanou biomasou II.

Harciník Miroslav

Stimulace anaerobních procesů

Hrubý Tomáš

Fotochemický rozklad organických látek ve vodách

Chudoba Pavel

Stanovení kinetických konstant mikroorganismů aktivovaného kalu

Jahelka Josef

Čištění odpadních vod v aerobním biofilmovém reaktoru

Janhuba Radomír

Stanovení hydraulických charakteristik čistírenských zařízení na ČOV Třebíč

Jiřinec Jaroslav

Odstraňování radia z vody s vyšším obsahem chloridů

Kmuníčková (Kamýčková) Pavla

Stanovení kationaktivních tenzidů ve vodě po separaci na českosloveského ionexu Ostion

Matuška Pavel

Denitrifikace pitných vod

Matuszková Jana

Reaktory skombinovanou biomasou I.

Míka Luděk

Aplikace výpočetní techniky v hydrochemii a technologii vody

Paloncý Pavel

Čištění průmyslových odpadních vod

Pekárek Jaroslav

Bakteriologické sledování jakosti vody v experimentálním povodí

Pražák Michal

Vliv chlorovaných uhlovodíků na aktivační proces

Průšová Jitka

Biologická rozložitelnost alfa-olefinsulfonanů

Raketamavo Jacquelina

Úprava huminových vod

Rozkošová (Davidová) Zdeňka

Sledování anaerobních procesů fluorescenční spektrometrií

Šulíček Zdeněk

Znečištění a eutrofizace Dolní Sázavy

Vlček Zdeněk

Biologická rozložitelnost průmyslových pomocných přípravků

Vokounová Lenka

Čištění odpadních vod MCHZ Ostrava

Vondrášková Hana

Oxidační reakce manganistanu draselného při odstraňování organických látek z vody

Zavadil Evžen

Stanovení anionaktivních tenzidů ve vodě po separaci na československého ionexu Ostion

Nguyen Viet Hahn

Anaerobní čištění průmyslových odpadních vod II.

Nguyen Thanh Van

Laboratorní testy toxicity biocidních preparátů I.

Truong Quoc Bao

Laboratorní testy toxicity biocidních preparátů II.

1986

30

Bednář Lubor

Sledování meziproduktů předmethanizační fáze anaerobního rozkladu

Beková (Lacinová) Hana

Kationické pomocné flokulanty v technologickém procesu výroby pitné vody

Bendová Kateřina

Interakce prokaryotických a eukaryotických mikroorganismů v biologických čistírnách

Bernard Martin

Znečištění a eutrofizace štěrkoviště Kvasice

Bernardová Lenka

Posouzení současné technologie a možnosti intenzifikace v úpravně vody Kroměříž I.

Běhounek Karel

Čištění průmyslových odpadních vod I.

Brejchová Drahomíra

Anaerobní biofilmové reaktory

Brzáková Ivona

Vliv škrobárenské kampaně na kvalitu vody v řece Sázavě

Dytrychová (Fibikarová) Taťána

Čištění odpadních vod h. p. SETUZA Ústí nad Labem flotací

Górecki Jaroslav

Analytické sledování anaerobních procesů I.

Klimšová Julie

Přídavná voda pro chlazení v CHZ ČSSP Litvínov

Kozloková (Kočicová) Zuzana

Fotochemický rozklad organických látek ve vodě

Kolářová Věra

Analytické sledování anaerobních procesů I.

Kynclová Ivana

Znečištění a eutrofizace dolní Vltavy (Davle až Mělník)

Melakuová  (Losová) Eva

Vztah mezi strukturou a biologickou rozložitelností

Macháčková Zdenka

Použití gradientové a negradientové elektroforézy v polyakrylamidovem gelu při studiu enzymů metabolizujících cizorodé látky

Machátová (Doudová) Zuzana

Čištění vod z oxidace asfaltu

Málek Jaromír

Porovnání úpravy vody v elektrárně Ledvice kyselým a alkalickým čiřením

Malá (Mikulíková) Jitka

Fotochemický rozklad organických látek ve vodě

Paloncy Marie

Posouzení současné technologie a možnosti intenzifikace v úpravně vody Kroměříž II.

Pánková Šárka

Stanovení esterů kyseliny akrylové v povrchových vodách

Pešek Jiří

Čištění průmyslových odpadních vod II.

Proske Lumír

Možnosti ovlivnění separačních schopností aktivovaného kalu ve směšovací aktivaci I.

Pšenička Miloš

Konkurenční adsorpce na syntetických polymerech

Semotánová (Svobodová) Hana

Vodárenské využití říčky Brtnice u Přímělkova

Stara Jiří

Znečištění a eutrofizace vod v povodí rybníka Vajgar

Taufmanová (Vošahlíková) Dana

Studium aktivačního procesu

Nguyen Duy Thai

Čištění odpadních vod s vysokým obsahem amoniaku

Nguyen Xuan Thuy

Čiření průmyslových odpadních vod

Le Thanh Toan

Anaerobní čištění odpadních vod

1987

21

Bayerl Milan

Analýza chlorfenoxykarboxylových kyselin

Beránková (Koubíková) Jana

 

Hausner Josef

Úprava užitkové vody

Matušková (Lancová) Alena

 

Mrazíková (Jurčová) Monika

Analytické sledování anaerobního procesu

Němčíková (Jusková) Adriena

 

Orszuliková (Kohutová) Eva

Biologická rozložitelnost vybraných organických sloučenin

Pánková (Svobodová) Hana

 

Polášek Lubomír

Biologické odstraňování fosforu

Polanová Michaela

Analytické sledování anaerobních procesů II

Polidarová (Urbánková) Michaela

Znečištění a eutrofizace lednických rybníků

Pražáková (Šáchová) Martina

Stanovení kinetických konstant mikroorganismů aktivovaného kalu

Roškota Jiří

Biologická rozložitelnost kyseliny propionové a jejích derivátů

Říha Petr

Aerobní biofilmové procesy

Smělý Ondřej

Odmanganování vody ve fluidní vrstvě

Veselá (Honzková) Renáta

Biologická problematika čiření

Zahradil Jan

Stanovení biologické čistitelnosti odpadních vod z organických výrob

Zácha Vladimír

Zhodnocení teplotní závislosti při aplikaci pomocných koagulantů při čiření

Žížalová (Svobodová) Hana

Organické látky ve vodách

Nguyen Tien Lang

Čištění odpadních vod z výroby sorbitů

Tien Thanh Thai

Anaerobní biofilmové reaktory

1988

20

Auterská (Straková) Petra

Nitrifikace při biologickém čištění fenolových vod

Bočková (Žalčíková) Petra

Stanovení kinetických konstant mikroorganismů aktivovaného kalu

Branžovská Lenka

Čištění průmyslových odpadních vod

Daneva Viktorie

Anaerobní čištění odpadních vod z farmaceutického průmyslu

Hácová Jitka

Vztah mezi vláknitým bytněním a nitrifikací

Janda Martin

Biologické čištění průmyslových odpadních vod

Janků Michaela

Denitrifikace pitných vod

Jarošová Jana

Sledování anaerobního metabolismu

Káňová Jarmila

Anaerobní reaktory pro testování rozložitelnosti organických látek I.

Kolezsárová (Vomelová) Jitka

Využití řas pro biotesty

Krátká Iveta

Složení sněhových srážek v centru Prahy

Lukeš Petr

Znečištění a eutrofizace nádrže

Maršík Milan

Biologické čištění z oxidace asfaltu

Novák Libor

Odstraňování nutrientů v aktivačním systému

Sedláček Aleš

Mikrobiologie aktivovaného kalu

Schejbal Petr

Stanovení močoviny ve vodách

Schejbalová (Ebrová) Alena

Biologická rozložitelnost chlorovaných látek

Tomešová (Víchová) Hana

Biologická rozložitelnost průmyslových pomocných přípravků

Zahradníková Hana

Biologická čistitelnost průmyslových odpadních vod

Zajacová (Vlčková) Magda

Posouzení technologického zařízení jednosměrné úpravy vody v Kostelci

1989

23

Birnbaumová Monika

Sledování aktivity anaerobních mikroorganismů pomocí ITP

Bubeníková Dana

Anaerobní čištění odpadních vod z průmyslu

Fialová (Jirásková) Katy

 

Gaydiczová (Kruchňová) Gabriela

Stanovení optimální dávky koaguantu při úpravě vody

Gotvaldová (Hulcová) Vladana

Znečištění a eutrofizace říčky Vlčany

Haering Jan

Vliv počtu ethoxyskupin na biologickou rozložitelnost ethoxydovaného monoethanolamidu kyseliny stearové

Horák Jaromír

 

Hrinková Marcela

 

Kovářová (Ginzelová) Karin

Denitrifikace pitných vod

Librová Jana

Efekt laboratorního modelu bioeliminátoru

Lipovský Vladimír

 

Lišková (Grünwaldová) Jana

 

Kinkorová (Lunterová Simona

Biologické odstraňování nutrientů

Maršálková (Poupová) Eliška

Aplikace stanovení trofického potenciálu

Manhart Petr

Použití anaerobních reaktorů s kalovým mrakem pro čištění odpadních vod

Nagyová Gabriela

Sledování aktivity anaerobních mikroorganismů metodou fluorescenční spektrometrie

Nováková (Millerová) Irena

Odželezování ve fluidní vrstvě

Ott Pavel

Biologická rozložitelnost vývojových vzorků

Bortlíková (Palasová) Jaroslava

Organické látky ve vltavské vodě

Pohan Petr

Rozložitelnost organických halogenderivátů

Rufer Jakub

Anaerobně-aerobní čištění odpadních vod

Sušická (Říhová) Eva

 

Vejmělek Milan

Biologická rozložitelnost průmyslových pomocných přípravků

Aktualizováno: 9.8.2023 13:48, Autor: Lucie Pokorná

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi