Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav technologie vody a prostředí  → Věda a výzkum → Projekty → Hotové projekty
iduzel: 69689
idvazba: 84599
šablona: stranka
čas: 14.4.2024 12:54:34
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 69689
idvazba: 84599
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'tvp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/projekty/hotove-projekty'
iduzel: 69689
path: 8548/4168/1410/1947/3733/18494/69689
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Hotové projekty

Název Poskytovatel Číslo Od Do Kontaktní osoba
TWIN SKIN - Digitální dvojče úpravny vody pro efektivní řízení rizik kritické vodárenské infrastruktury Ministerstvo vnitra ČR VB01000006 2022 2023 P. Dolejš
Technologie pro odstranění antibiotické resistence z čistírenských kalů aplikovaných v zemědělství TAČR SS01020112 2020 2023 J. Bartáček

Využití cloud-computingu a prediktivní analýzy odpadní vody za účelem snížení emisí do vodního ekosystému

TAČR SS01020210 2020 2023 J. Bartáček, P. Dolejš

Biomethanizace oxidu uhličitého na biomethan s využitím vodíku

TAČR TK01030051 2018 2023 D. Pokorná, J. Zábranská
Unikátní ladderánové fosfolipidy v bakteriích anammox: potenciální cenný produkt z odpadních vod GAČR   2020 2022 V. Kouba
Kombinace pokročilých oxidačních procesů (AOP) a membránové separace pro čištění průmyslových odpadních vod (POV) TAČR FW01010142 2020 2022 J. Bindzar
shAMRock - šoková antimikrobiální rezistence Norské fondy shAMRock 2020 2020 A. Milobedzka
Research platform on antibiotic resistance spread through wastewater treatment plants H2020 REPARES 2019 2022 J. Bartáček, D. Vejmelkova, P. Jenicek, A. Milobedzka, L. Pokorna

Vývoj technologie pro eliminaci vnosu mikropolutantů a genů rezistence na antibiotika do životního prostředí a lidského organismu

TAČR TJ02000139 2019 2021 D. Vejmelková, V. Kouba, P. Šmejkalová, I. Karpíšek, T. Pacholská, S. Gajdoš
Nanotechnologie pro snížení zatížení ekosystémů fosforem TAČR TH04030202 2019 2021 J. Wanner, M. Pečenka, I. Růžičková

Biomethanizace oxidu uhličitého na biomethan s využitím vodíku

TAČR TK01030051 2018 2023 D. Pokorná, J. Zábranská
Modulární technologie pro oddělené čištění šedé vody TAČR TH03030408 2018 2020 J. Bartáček
Fyziologická reakce mikroorganismů anammox na studené šoky: 2017 - 2019  GAČR 17-25781S 2017 2019 V. Kouba, J. Bartáček
Sustainable Product, Energy and Resource Recovery from Wastewater The Marie Skłodowska-Curie Action - European joint doctorate Super-W 2016 2020 J. Bartáček
Recyklace odpadních vod pro využití ve vodním hospodářství měst budoucnosti  TAČR  TH03030080  2018 2020 J. Wanner. I. Ruzickova, M. Pecenka
Increased renewable energy and energy efficiency by integrating, combining and empowering urban wastewater and organic waste management systems  EU - INTERREG  REEF 2W  2017 2020  P. Jeníček 
Zlepšování kvality stabilizovaných kalů metodou postaerace TAČR TJ01000138 2018 2019 P. Jeníček
Vývoj integrované technologie pro čištění a recyklaci vod v prádelenských provozech TAČR TJ01000144 2018 2019  V. Janda
Biologická produkce methanolu z odpadního methanu  TAČR TA04020951 2015 2017 J. Bartáček
Recyklace energie ze splaškových odpadních vod v anaerobních membránových reaktorech v prostředí střední Evropy  TAČR TH01021100 2015 2017 J. Bartáček
Společná laboratoř pro výzkum nových procesů a technologií úpravy vlastností vody  MŠMT CSM12 2015 2015 V. Janda
Inovativní způsob čištění odpadních vod se zaměřením na zisk nutrientů v čisté formě  TAČR TA04020217 2014 2017 J. Wanner,
M. Pečenka,
I. Růžičková
Komplexní přístup k řešení snižování znečištění reaktivními formami fosforu a dusíku v hydrologicky vymezené části povodí vodárenské nádrže Švihov  TAČR TA04021421 2014 2017 J. Wanner,
M. Pečenka,
I. Růžičková
Využití modelovacího protokolu pro optimalizaci procesu na čistírnách odpadních vod a energetických úspor na nich  TAČR TA03021160 2013 2015 J. Wanner,
M. Pečenka
Využití biomembránových procesů pro odstraňování sulfanu z bioplynu pomocí biochemické oxidace  TAČR TA03021413 2013 2015 P. Jeníček
Kontejnerová technologie pro čištění průmyslových odpadních vod  MPO ČR FR-TI4/254 2012 2015 J.  Wanner
Nové materiály a technologie pro konzervaci materiálů památkových objektů a preventivní památkovou péči NAKI   2011 2015 J. Říhová Ambrožová
Komplexní biotechnologie pro spojené odstraňování sulfanu z bioplynu a nutrientů z odpadních vod na čistírnách odpadních vod, bioplynových stanicích a podobných technologických celcích TAČR TA01020798  2011 2014 D. Pokorná
Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace hnědouhelných lomů TAČR TA01020592  2011 2014 J. Říhová Ambrožová
Vývoj odsiřovacího biofiltru pro čištění bioplynu, doba řešení  MPO ČR FR-TI1/327 2009 2013 J.  Zábranská
Studium chemických a biologických procesů pro ochranu životního prostředí MŠMT ČR MSM 6046137308 2007 2013 P. Jeníček
Biofilms in Bioreactors for Advanced Nitrogen Removal from Wastewater European Comission ERG-2010-268417 2010 2013 J. Bartáček
Zvýšení produkce bioplynu z rostlinné biomasy použitím anaerobních hub NAZV MZe ČR QI92A286 2009 2012 M. Dohányos
Účinky výbojového plazmatu na chemické a biologické znečištění ve vodě GAČR IAAX00430802 2008 2012 J. Říhová Ambrožová
Stanovení a biologická rozložitelnost látek nebezpečných pro životní prostředí v hydrosféře GAČR 203/09/1349 2009 2011 V. Sýkora
Suchá fermentace biomasy a tříděného biodegradabilního odpadu s energetickým vyžitím bioplynu k výrobě elektrické energie MPO ČR FI-IM5/183  2008 2010 J. Zábranská
 Inteligentně strukturované mesoporézní vrstvy TiO2 antibakteriálními a řízeně proměnnými smáčecími vlastnostmi GAČR 104-08-0435 2008 2010 J. Říhová Ambrožová
Bioavailability of Heavy Metals in Anaerobic Granular Sludge European Comission MEIF-CT-2006-041896 2008 2010 J. Bartáček
Intenzifikace produkce bioplynu MŽP ČR SP/3g4/129/07 2007 2009 M. Dohányos
Vedení Evropské asociace pro vodu (EWA) a organizace přenosu a výměny informací a znalostí MŠMT ČR INGO LA279 2006 2009 J. Wanner
Reduction, modification and valorization of sludge European Comission FP6-018525 2006 2009 P. Jeníček
Výzkumné centrum pro nanopovrchové inženýrství    1M4531477201  2005 2009 J. Říhová Ambrožová
Automatizovaná linka pro autotermní aerobní hygienizaci a stabilizaci kalů (ATAD) z komunálních čistíren odpadních vod – výzkum, vývoj, výroba a odzkoušení prototypu a návrh provozního zařízení MPO  1H-PK2/42 2005 2009 M. Pečenka
Výzkum a vývoj systému dezintegrace vláknitých struktur v aktivovaném kalu MPO  FT –TA2/066 2005 2009 I. Růžičková
Výzkum řešení degradace jakosti pitné vody při její akumulaci NAZV MZe ČR  1G58052  2005 2008 J. Říhová Ambrožová
Centrum technického celoživotního vzdělávání při VŠCHT Praha, Mikrobiologie základních systémů.   CZ.04.3.07/ 3.2.01.3/3220 2006 2008 J. Říhová Ambrožová
Novel Biological Engineering Processes for Heavy Metal Removal and Recovery European Comission MEXT-CT-2003-509567 2004 2008 J. Bartáček
Studium biologických přeměn sloučenin síry pro využití v technologiích ochrany prostředí GAČR  104/05/2501  2005 2007 J.  Zábranská
Anaerobní technologie pro zpracování odpadů s vysokými obsahy proteinů GAČR  104/05/0798  2005 2007 J.  Zábranská
Ekologicky šetrná inhibice množení patogenních bakterií a řas v cirkulačních chladicích systémech jaderných elektráren a jiných podobných technologických zařízeních MPO  FT-TA/034 2004 2006 J. Říhová Ambrožová
Nitritace a denitritace jako prostředek k racionalizaci biologického odstraňování dusíku z odpadních vod GAČR  104/03/0408 2003 2005 P. Jeníček
Výzkum a využití reakce kovového železa s halogenovanými uhlovodíky ve vodě v environmentální chemii GAČR  203/03/0925 2003 2005 V. Janda
Biomethanizace směsných odpadů a rostlinné biomasy GAČR  104/03/0119 2003 2005 M. Dohányos
Rezistence ekologicky významných alkylfenylpolyethylenglykoletherových povrchově aktivních látek a jejich intermediátů ve vodním prostředí GAČR GA104/03/1550 2003 2005 P. Pitter
Odstraňování těžkých kovů z vod použitím netradičních pevných sorbentů  GAČR  203/03/0922 2003 2005 N. Strnadová
Integrovaný přístup při návrhu rekonstrukcí a modernizací ČOV NAZV MZe ČR QC 0244 2000 2004 I. Růžičková
Kombinovaný impulzní vysokonapěťový výboj pro čištění vody GAČR  202/02/1026 2002 2004 V. Janda
Studium biologických pěn na aktivačních čistírnách v ČR –charakterizace pěnotvorného potenciálu aktivovaného kalu a vliv detergentů GAČR 203/01/D016 2002 2004 I. Růžičková
Výzkum a vývoj technologií termální aerobní stabilizace organického odpadu pro průmyslové využití MPO FF-P/080 2002 2004 I. Růžičková
Studium chemicko-technologických procesů pro ochranu životního prostředí a zpracování paliv MŠMT ČR MSM 223200003 1999 2004 M. Dohányos
Minimalizace množství produkovaných čistírenských kalů NZVA MZe ČR QD 1069 2001 2004 M. Dohányos
Výzkum efektu úpravy vody na její jakost při prodlužujícím se zdržení v rozvodné síti NZVA MZe ČR QD 1003/2001 2001 2004 J. Říhová Ambrožová
Rekonstrukce a modernizace úpraven vod a vodovodů NZVA MZe ČR QD 1004/2001 2001 2004 J. Říhová Ambrožová
BDOC – nový parameter pro hodnocení biologické stability vody GAČR  203/02/0303 2002 2004 N. Strnadová
Biologická rozložitelnost látek ovlivňujících povrchové napětí vod GAČR 203/02/P011 2002 2004 J. Bindzar
Výzkum a vývoj technologií termální aerobní stabilizace organického odpadu pro průmyslové použití MPO  FF-P/080 2002 2004 M. Pečenka
Foam and scum in biological wastewater treatment MVV SRN   2001 2003 J. Wanner
Optimal wastewater management   COST 624 1999 2003 J. Wanner
Intenzifikace kalového hospodářství a možnosti potlačení pěnění na čistírnách odpadních vod pomocí radiační technologie GAČR 104/00/0867 2000 2002 P. Jeníček
Vedlejší produkty chlorace vody obsahující makromolekulární organické látky GAČR 203/00/1207 2000 2002 V. Janda
Knowledge and technology transfer in wastewater and waste from Germany to the Czech Republic, Hungary ana Poland DBU a ATV-DVWK SRN   2000 2002 J. Wanner
Využití počítačů ve výuce předmětu Hydrochemie MŠMT, FRVŠ F1 č. 0653 2001 2001 P. Pitter
Hygienizace čistírenských kalů NAZV MZe ČR EP9346 1999 2001 M. Dohányos
Biotechnological procedures for sustainable water management EU INCO COPERNICUS PL971185 1998 2001 J. Wanner
Odstraňování beryllia ze zdrojů pitné vody GAČR 203/99/1671 1999  2001 N. Strnadová
Generace chemicky aktivních látek elektrickými výboji ve vodě GAČR 202/99/0305 1999  2001 V. Janda
Využití poznatků z populační dynamiky aktivovaných kalů pro řešení provozních problémů systémů biologického odstraňování nutrientů NAZV MZe ČR  EP 9259 1999 2001 M. Pečenka
Chemická struktura a biodegradabilita komplexotvorných látek GAČR 203/97/0701 1997 1999 P. Pitter
Vyhodnocení technologií odstraňování nutrientů na čistírnách odpadních vod v České republice za účelem zpřesnění návrhových postupů a optimalizace provozu NAZV MZe ČR EP 7209  1997 1999 J. Wanner
Národní přehled výskytu vláknitých mikroorganismů v aktivačních čistírnách v ČR a výzkum a ověření opatření ke snížení jejich negativního dopadu na funkci ČOV NAZV MZe ČR EP 7210  1997 1999 J. Wanner
Kombinované odstraňování organických látek a nutrientů z odpadních vod anaerobně-aerobním čištěním GAČR 104/96/0449 1996 1998 P. Jeníček
Vývoj instrumentace a metodologie nadkritické tekutinné extrakce vodných medií pro stanovení organických polutantů GAČR 203/96/0617 1996 1998 V. Janda
Impulzní koronové výboje pro plazmochemickou likvidaci organických příměsí ve vzduchu a ve vodě GAČR 202/96/0746 1996 1998 V. Janda
Use of gene probes and microprobes in environment and medicine Körberova nadace   1995 1998 J. Wanner
Integrated wastewater management   COST 686 1993 1998 J. Wanner
Snižování zbytkového organického znečištění v odtocích biologických čistíren odpadních vod MVV SRN   1991 1998 J. Wanner
Supercritical fluid extraction methods and instrumentation development EU INCO COPERNICUS CIPA-CT94-0146 1995 1997 V. Janda
SFE PAH z vodných roztoků MŠMT ČR MŠ OK 063 1995 1997 V. Janda
Development of novel technological principles for ecotoxicological bioassays Ghent University FITA II 1995 1997 J. Říhová Ambrožová
Kombinovaná metoda iontové výměny a biologické denitrifikace GAČR 203/95/0058 1995 1997 N. Strnadová
Řízení separačních vlastností aktivovaných kalů v systémech biologického odstraňování nutrientů z odpadních vod  GAČR 206/94/1183 1994 1996 J. Wanner
Řízení bytnění a biologických pěn v aktivačních čistírnách s biologickým odstraňováním nutrientů EU ENVIRONMENT   1993 1996 J. Wanner
Aplikace Granových titrací v analytice vody MŠMT, FRVŠ   1996 1996 P. Pitter
Kombinované odstraňování organických látek a nutrientů z odpadních vod anaerobně-aerobním biologických čištěním GAČR 104/96/0449 1996 1996 P. Šmejkalová
Minimalizace produkce tuhé fáze při chemickém srážení těžkých kovů GAČR 203/94/117 1994 1994 N. Strnadová
Zavedení extrakce nadkritickou tekutinou do výuky Fond dynamického rozvoje vysokých škol č. 001 1994 1994 V. Janda
Testování biologické rozložitelnosti výrobků, metody, interpretace výsledků a návrh limitů MŽP GA/520/93 1993 1993 P. Pitter
Aktualizováno: 29.1.2024 16:39, Autor: Lucie Pokorná

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi