Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 18863
idvazba: 23310
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 19.2.2018 20:57:49
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

N217006 - Základy čištění odpadních vod

P1150988
semestr zimní
rozsah předmětu  3/2
zakončení Z, Zk
kredity 7
vyučující  Bindzar Jan, Ing., Ph.D.
  Růžičková Iveta, Ing., Ph.D.

Předmět seznamuje studenty se základními principy čištění odpadních vod. V přednáškách jsou popsány hlavní čistírenské procesy a také jsou demonstrovány metody navrhování optimálních technologií pro čištění městských i průmyslových odpadních vod.

Sylabus předmětu

 • Definice, vlastnosti a vznik a složení odpadních vod - zdroje odpadních vod, přístup k nakládání s nimi, rozdíly mezi městskými a průmyslovými odpadními vodami, základní legislativní rámec 
 • Doprava odpadních vod, zdvih vody na vstupu do čistírny, hrubé a mechanické předčištění - základní druhy konstrukce česlí a sít, princip, funkce a způsoby konstrukce lapáků písku a tuku, vyrovnání průtoků a koncentrací
 • Odstranění nerozpuštěných látek - sedimentace, filtrace, hydrocyklon, flotace, magnetická separace, gravitační zahušťování suspenzí a kalů
 • Další separační procesy - extrakce, adsorpce, desorpce, membránové postupy
 • Chemické procesy čištění odpadních vod - neutralizace, srážení, koagulace, oxidace a redukce
 • Odstranění ropných látek a tuků - separace, rozklad stabilizovaných emulzí, ochrana podzemních vod před ropnými látkami
 • Technologická linka čistírny městských odpadních vod, předčištění odpadních vod, typy a konstrukční provedení primárních usazovacích nádrží, zpracování primárního kalu
 • Mikrobiální složení biocenóz používaných při biologickém čištění odpadních vod, kinetika růstu mikroorganismů a odstraňování substrátu, princip tvorby aktivovaného kalu, tvorba vloček aktivovaného kalu
 • Aktivační proces, technologické parametry aktivačního procesu, rozdělení reaktorů z hlediska hydraulického režimu, způsobu provozu a konstrukčního uspořádání, oxygenační kapacita a faktory ji ovlivňující, typy aerace
 • Biofilmové procesy, vznik a vlastnosti biofilmu, princip činnosti a konstrukce zkrápěných biologických kolon, druhy náplně používané v biofiltrech, rotační biofilmové reaktory, čistírenské systémy kombinující aktivační proces a biofilmovou kultivaci biomasy
 • Biochemické principy odstraňování nutrientů, systémy biologického odstraňování dusíku a fosforu, technologické varianty, zásady dimenzování reaktorů pro procesy nitrifikace, denitrifikace a biologického odstraňování fosforu, chemické srážení fosforu
 • Separační problémy aktivovaného kalu a jejich řešení, separace aktivovaného kalu v dosazovacích nádržích, konstrukce a způsob provozu moderních dosazovacích nádrží, membránové separátory
 • Anaerobní čištění odpadních vod, kalové hospodářství ČOV - zahušťování a odvodňování kalů, metody stabilizace a hygienizace
 • Zápočtový test
 

Studijní materiály

Skripta
 

Požadavky k zápočtu a zkoušce

Předmět je zakončen zápočtem a ústní zkouškou. Podmínkou účasti na ústní zkoušce je získání zápočtu.

Pro získání zápočtu je nutné dosáhnout aspoň 50% úspěšnosti v zápočtovém testu. Test se skládá z 10 otázek týkajících se probírané látky. Píše se ve stanoveném termínu ve 14. týdnu semestru, a to zpravidla v době konání přednášek dle rozvrhu. Účast na testu je povinná, případnou neúčast je nutné řádně zdůvodnit (nemoc, účast na jiné výuce, …). Dále jsou vypisovány dva opravné termíny v průběhu zkouškového období. Každý student se může zúčastnit pouze jednoho řádného termínu a dvou termínů opravných, tzn. k dispozici jsou maximálně tři pokusy o úspěšné napsání testu. Na opravný termín testu se studenti mohou přihlásit výhradně prostřednictvím SIS, kde je rovněž možné se ve stanovené lhůtě z účasti odhlásit. Při neúčasti a včasném neodhlášení termín propadá, tzn. student má dále k dispozici o jeden termín méně.

Na psaní testu je k dispozici 120 minut. V případě pozdního příchodu studenta na test je psaní umožněno, avšak bez náhrady zmeškaného času. V průběhu psaní testu je dovoleno používat pouze psací a rýsovací potřeby. Není dovoleno použití žádné literatury ani jiných studijních pomůcek, notebooku, elektronického diáře apod. V průběhu testu není umožněno opouštět místnost, nesmí se používat nepovolené pomůcky včetně telekomunikačních prostředků a není dovolena ani vzájemná komunikace mezi studenty. Nerespektování těchto pravidel je důvodem k okamžitému odebrání testu studentovi, bez možnosti náhrady.

V testu je možno dosáhnout maximálně 100 bodů; dosáhne-li student minimálně 50 bodů, získává nárok na zápočet. Podle dosaženého počtu bodů je test klasifikován. Známky z testu včetně dosaženého počtu bodů budou studentům oznámeny v čase a na místě, které určí vyučující v průběhu psaní testu. Opravené testy budou k nahlédnutí u vyučujícího v čase a na místě, které určí; při této příležitosti lze uplatnit případné reklamace k hodnocení jednotlivých otázek.

Na ústní zkoušku se studenti přihlašují prostřednictvím SIS po získání zápočtu. Nelze absolvovat test a ústní zkoušku v jednom termínu. Případné odhlašování ze zkoušky se provádí v SIS do určeného data, při včasném neodhlášení a neúčasti na zkoušce termín bez náhrady propadá a zkouška je klasifikována známkou "F". Student má celkem k dispozici nejvýše tři termíny, tzn. jeden řádný a maximálně dva opravné.

Při zápočtovém testu i ústní zkoušce je student povinen mít u sebe index a na požádání ho předložit ke kontrole pedagogovi, který provádí dozor při testu, nebo zkoušejícímu.

Aktualizováno: 7.7.2015 16:06, Autor: Lenka Matějová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi