Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 18863
idvazba: 23310
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 25.6.2024 21:21:24
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 18863
idvazba: 23310
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'tvp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/home/studijni-materialy/18863'
iduzel: 18863
path: 8548/4168/1410/1947/2263/18861/18863
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

B217005 - Čištění odpadních vod

P1150988
semestr zimní
rozsah předmětu  3/2
zakončení Z, Zk
kredity 7
vyučující  Bindzar Jan, Ing., Ph.D.
  Růžičková Iveta, Ing., Ph.D.

Předmět seznamuje studenty se základními principy čištění odpadních vod. V přednáškách jsou popsány hlavní čistírenské procesy a také jsou demonstrovány metody navrhování optimálních technologií pro čištění městských i průmyslových odpadních vod.

Informace v SIS

Sylabus předmětu

 • Definice, vlastnosti a vznik a složení odpadních vod - zdroje odpadních vod, přístup k nakládání s nimi, rozdíly mezi městskými a průmyslovými odpadními vodami, základní legislativní rámec 
 • Doprava odpadních vod, zdvih vody na vstupu do čistírny, hrubé a mechanické předčištění - základní druhy konstrukce česlí a sít, princip, funkce a způsoby konstrukce lapáků písku a tuku, vyrovnání průtoků a koncentrací
 • Odstranění nerozpuštěných látek - sedimentace, filtrace, hydrocyklon, flotace, magnetická separace, gravitační zahušťování suspenzí a kalů
 • Další separační procesy - extrakce, adsorpce, desorpce, membránové postupy
 • Chemické procesy čištění odpadních vod - neutralizace, srážení, koagulace, oxidace a redukce
 • Odstranění ropných látek a tuků - separace, rozklad stabilizovaných emulzí, ochrana podzemních vod před ropnými látkami
 • Technologická linka čistírny městských odpadních vod, předčištění odpadních vod, typy a konstrukční provedení primárních usazovacích nádrží, zpracování primárního kalu
 • Mikrobiální složení biocenóz používaných při biologickém čištění odpadních vod, kinetika růstu mikroorganismů a odstraňování substrátu, princip tvorby aktivovaného kalu, tvorba vloček aktivovaného kalu
 • Aktivační proces, technologické parametry aktivačního procesu, rozdělení reaktorů z hlediska hydraulického režimu, způsobu provozu a konstrukčního uspořádání, oxygenační kapacita a faktory ji ovlivňující, typy aerace
 • Biofilmové procesy, vznik a vlastnosti biofilmu, princip činnosti a konstrukce zkrápěných biologických kolon, druhy náplně používané v biofiltrech, rotační biofilmové reaktory, čistírenské systémy kombinující aktivační proces a biofilmovou kultivaci biomasy
 • Biochemické principy odstraňování nutrientů, systémy biologického odstraňování dusíku a fosforu, technologické varianty, zásady dimenzování reaktorů pro procesy nitrifikace, denitrifikace a biologického odstraňování fosforu, chemické srážení fosforu
 • Separační problémy aktivovaného kalu a jejich řešení, separace aktivovaného kalu v dosazovacích nádržích, konstrukce a způsob provozu moderních dosazovacích nádrží, membránové separátory
 • Anaerobní čištění odpadních vod, kalové hospodářství ČOV - zahušťování a odvodňování kalů, metody stabilizace a hygienizace
 • Zápočtový test
 

Studijní materiály

Skripta
 

Požadavky k zápočtu a zkoušce

Předmět je zakončen zápočtem a ústní zkouškou. Podmínkou účasti na ústní zkoušce je získání zápočtu.

Zápočtový test se skládá ze dvou částí:

1)legislativa, stokování a fyzikálně-chemické metody čištění (maximálně 50 bodů)

2)biologické procesy při čištění odpadních vod, městské ČOV (maximálně 50 bodů)

Pro získání zápočtu je nutné dosáhnout celkově aspoň 50% úspěšnosti a současně minimálně 35% úspěšnosti v každé z obou částí.

Test se píše ve stanoveném termínu ve 14. týdnu semestru, a to zpravidla v době konání přednášek dle rozvrhu. Účast na testu je povinná, případnou neúčast je nutné řádně zdůvodnit (nemoc, účast na jiné výuce, …). Při neomluvené neúčasti student ztrácí právo účastnit se opravného termínu.

Dva opravné termíny jsou vypisovány v průběhu zkouškového období. Každý student se může zúčastnit pouze jednoho řádného termínu a dvou termínů opravných, tzn. k dispozici jsou maximálně tři pokusy o úspěšné napsání testu. Na opravný termín testu se studenti mohou přihlásit výhradně prostřednictvím SIS, kde je rovněž možné se ve stanovené lhůtě z účasti odhlásit. Při neúčasti a včasném neodhlášení termín propadá, tzn. student má dále k dispozici o jeden termín méně.

Na psaní testu je k dispozici 120 minut. V případě pozdního příchodu studenta na test je psaní umožněno, avšak bez náhrady zmeškaného času. V průběhu psaní testu je dovoleno používat pouze psací a rýsovací potřeby. Není dovoleno použití žádné literatury ani jiných studijních pomůcek, notebooku, elektronického diáře apod. V průběhu testu není umožněno opouštět místnost, nesmí se používat nepovolené pomůcky včetně telekomunikačních prostředků a není dovolena ani vzájemná komunikace mezi studenty. Nerespektování těchto pravidel je důvodem k okamžitému odebrání testu studentovi, bez možnosti náhrady.

V testu je možno dosáhnout maximálně 100 bodů; dosáhne-li student celkově minimálně 50 bodů a současně minimálně 18 bodů v každé z obou částí, získává nárok na zápočet. Dosažený počet bodů bude studentům oznámen v čase a na místě, které určí vyučující v průběhu psaní testu. Opravené testy budou k nahlédnutí u vyučujícího v čase a na místě, které určí; při této příležitosti lze uplatnit případné reklamace k hodnocení jednotlivých otázek.

Na ústní zkoušku se studenti přihlašují prostřednictvím SIS po získání zápočtu. Nelze absolvovat zápočtový test a ústní zkoušku v jednom termínu. Případné odhlašování ze zkoušky se provádí v SIS do určeného data, při včasném neodhlášení a neúčasti na zkoušce termín bez náhrady propadá a zkouška je klasifikována známkou "F". Student má celkem k dispozici nejvýše tři termíny, tzn. jeden řádný a maximálně dva opravné.

Při zápočtovém testu i ústní zkoušce je student povinen mít u sebe index a na požádání ho předložit ke kontrole pedagogovi, který provádí dozor při testu, nebo zkoušejícímu.

Podle výnosu č. 30.09/12 zaznamenávají vyučující v SIS aktivní účast studentů na výuce. Evidence účasti se týká pouze studentů, kteří se prokazatelně účastní výuky, ale nezískají zápočet ani nesloží zkoušku. Na konci zkouškového období vyučující u těchto studentů vyplní klasifikaci "=". Prokazatelnou účastí na výuce se v rámci předmětu N217006 rozumí účast na zápočtovém testu a minimálně 50% účast na přednáškách.

Aktualizováno: 28.1.2021 17:15, Autor: Lucie Pokorná

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi