Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav technologie vody a prostředí  → O ústavu → Členové ústavu → Doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.
iduzel: 10739
idvazba: 72216
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 4.10.2022 10:20:43
verze: 5160
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 10739
idvazba: 72216
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'tvp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/o-ustavu/clenove-ustavu/rihova-ambrozova-jana'
iduzel: 10739
path: 8548/4168/1410/1947/2270/9117/10739
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.

Rihova_Ambrozova_Jana

E-mail: jana.ambrozova@vscht.cz
Tel.: +420 220 445 123
Místnost: B 22c, 22a
Fax: +420 220 444 305
Web:  http://web.vscht.cz/ambrozoj

Hlavním zaměřením je hydrobiologie (mikroskopie, rozbory vody, epifluorescenční mikroskopie, saprobiologie, biochemické metody), mikrobiologie (testy biologické aktivity, inovace a screeningové metody odběru a kvantifikace), vodárenské a čistírenské technologie (hodnocení účinnosti procesů odstranění organismů, bioindikace, audity, metody studia úrovně vzdušné kontaminace, hodnocení materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou), chladicí vody (biologický monitoring, účinnost aplikovaných biocidů, nové trendy v ošetřování povrchů a vod), biologické audity v praxi, ekologie (hodnocení ekologického stavu lokality) a toxicita (základní baterie testů akutní, chronické i subchronické toxicity, inovace metod, laboratorní a provozní hodnocení), práce v terénu (aplikace screeningových metod odběru), práce v laboratoři. Lektorská a normalizační činnost. Mikroskopické kurzy a školení pro pracovníky laboratoří (vodárenské organizace, čistírenské organizace, hygienické stanice, podniky Povodí apod.). Doc. Říhová Ambrožová působí na Ústavu technologie vody a prostředí v pracovních skupinách Hydrobiologie a mikrobiologie a Úprava vody.

Vzdělání:

 • 1993 – Bc., obor Obecná biologie, Přírodovědecká fakulta UK Praha
 • 1994 - státní zkouška z psychologie a pedagogiky, Pedagogická fakulta UK Praha
 • 1995 – Mgr., obor Obecná biologie, specializace Systém a ekologie bezcévných rostlin, Přírodovědecká fakulta UK Praha
 • 1999 – Ph.D., obor Aplikovaná a krajinná ekologie, VŠCHT Praha
 • 2002 - RNDr., obor Aplikovaná a krajinná ekologie, Přírodovědecká fakulta UK, Praha
 • 2010 – doc., obor Zemědělská a lesnická hydrologie, FŽP ČZU Praha

Zaměstnání:

 • 1999 až 2001 - Severočeské vodovody a kanalizace a.s., manažer jakosti laboratoří
 • Od roku 2003 - Univerzita J.E.Purkyně Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí, Katedra přírodních věd
 • Od roku 1998 VŠCHT Praha, Fakulta technologie ochrany prostředí, Ústav technologie vody a prostředí

Členství a aktivity:

Asociace čistírenských expertů ČR (CzWA), Odborná skupina Biologie vody při CzWA, Česká algologická společnost, Limnologická společnost, člen redakční rady časopisu Vodní hospodářství, člen redakční rady časopisu Čistírenské listy CzWA, člen Technické normalizační komise TNK 147 Jakost vod subkomise SC5 Biologické metody. Odborný posuzovatel ČIA.


Výzkumné projekty v posledních letech:


Publikace za posledních 5 let:

 • Zdenkova, K., J. Bartackova, E. Cermakova, K. Demnerova, A. Dostalkova, V. Janda, J. Jarkovsky, M. A. Lopez Marin, Z. Novakova, M. Rumlova, J. R. Ambrozova, K. Skodakova, I. Swierczkova, P. Sykora, D. Vejmelkova, J. Wanner and J. Bartacek (2022). "Monitoring COVID-19 spread in Prague local neighborhoods based on the presence of SARS-CoV-2 RNA in wastewater collected throughout the sewer network." Water Research 216: 118343.
 • Čiháková Pavlína, Zuzáková Jana, Říhová Ambrožová Jana, 2022: Využití nanočástic stříbra při úpravě, čištění a recyklaci vod. Chemické Listy 116 (2022), 119-128, ISSN 0009-2770. https://doi.org/10.54779/chl20220119
 • K. Skleničková, M. Pečenka, J. Říhová Ambrožová, S. Abbrent, V. Vlčková, H. Beneš, M. Halecký, 2021: Influence of biodegradable polyurethane foam on biocoenosis and sludge activity in reactors simulating low-load wastewater treatments, Journal of Water Process Engineering, Volume 44 (2021) 102455, https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2021.102455
 • Čiháková, P., Zuzáková, J. a Říhová Ambrožová, J. 2021. Potenciálně negativní dopad dlouhodobého používání nanočástic stříbra ve vodním hospodářství. Chemické listy. 115, 11 (lis. 2021), 588-594.
 • Iryna Lanko, Jakub Hejnic, Jana Říhová-Ambrožová, Ivet Ferrer, Pavel Jenicek (2021). "Digested Sludge Quality in Mesophilic, Thermophilic, and Temperature-Phased Anaerobic Digestion Systems." Water 13(20): 2839.
 • Skleničková Kateřina, Vlčková Věra, Abbrent Sabina, Bujok Sonia, Paruzel Aleksandra, Kaniszová Lívia, Trhlíková Olga, Říhová Ambrožová Jana, Halecký Martin, Beneš Hynek, 2021: Open-Cell Aliphatic Polyurethane Foams with High Content of Polysaccharides: Structure, Degradation, and Ecotoxicity, ACS Suistanable Chem. Eng., xxx, xxx-xxx, https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acssuschemeng.1c01173
 • Edith Mawunya Kutorglo, Roman Elashnikov, Silvie Rimpelova, Pavel Ulbrich, Jana Říhová Ambrožová, Vaclav Svorcik, Oleksiy Lyutakov, 2021: Polypyrrole-Based Nanorobots Powered by Light and Glucose for Pollutant Degradation in Water, ACS Appl. Mater. Interfaces 202113, 16173-16181DOI: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.0c20055
 • Andreides M, Pokorná-Krayzelová L, Říhová Ambrožová J, Volcke EIP, Bartáček J. Key parameters influencing hydrogen sulfide removal in microaerobic sequencing batch reactor. Biochemical Engineering Journal. 2021;168, DOI: https://pubs.acs.org/doi/10.1016/j.bej.2021.107951
 • Zuzáková J., Janák D., Říhová Ambrožová J., 2021: Stanovení somatických kolifágů a koncentrační metody používané pro vzorky vod s jejich nízkým výskytem. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, roč. 63, č. 1, 6-13, ISSN 0322-8916, doi: 10.46555/VTEI.2020.11.002
 • Benáková A., Vobecká E., Pečenka M., Říhová Ambrožová J., Wanner J., 2021: Změna mikrobiálního společenství při terciárním čištění odpadních vod. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, roč. 63, č. 1, 24-32, ISSN 0322-8916, doi: 10.46555/VTEI.2020.12.004
 • Říhová Ambrožová J. 2021: Přehled témat řešených on-line konferencí Vodárenská biologie 2021. Vodní hospodářství roč. 71, č. 3, příloha Listy CzWA 2 (2021), 10-13, ISSN 1211-0760
 • Říhová Ambrožová J. 2021: Návrh na monitoring funkčního stavu filtračních vložek větracích průduchů vodojemů. Vodovod.info - vodárenský informační portál [online], 2021(4). Dostupný z WWW: http://vodovod.info. ISSN 1804-7157. (http://bit.ly/3dZT6XA)
 • Brouček M., Satrapa L., Říhová Ambrožová J., 2020: Damage of the asphalt concrete facing of the upper reservoirs - Contribution of the microbiological analysis, Special Concrete and Composites 2020, AIP Conference Proceedings 2322, Volume 2322, Issue 1, 020017-1-020017-9, ISBN 978-0-7354-4066-1 (2021); https://doi.org/10.1063/5.0042034
 • Říhová Ambrožová J., Baumruková L., Zuzáková J., Vejmelková D., Novotná J. 2020. Biocenózy vodních biotopů – Biocenosis of Water Biotopes – Biocenosis de hábitat acuático. 1st ed. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2020, 1-102. ISBN 978-80-7592-064-5.
 • Baumruková L., Skala M., Říhová Ambrožová J., Kůs P. 2020: Využití biologického monitoringu při optimalizaci provozu technologické linky s chladicími vodami. Vodní hospodářství roč. 70, č. 1, 32-36, ISSN 1211-0760
 • Říhová Ambrožová J. 2020: Management of Water Quality and Quantity. Vodní hospodářství roč. 70, č. 1, 21, ISSN 1211-0760
 • Říhová Ambrožová J. 2020: Kniha Management of Water Quality and Quantity. SOVAK 2020, 29(1/20), 30/30, ISSN 1210-3039
 • Říhová Ambrožová J. 2020: Konference Vodárenská biologie 2020 v Praze. Vodní hospodářství roč. 70, č. 3, příloha Listy CzWA 2 (2020), 23-27, ISSN 1211-0760
 • Říhová Ambrožová J. 2020: Informace o XVIII. konferenci Pitná voda v roce 2019. Vodní hospodářství roč. 70, č. 3, příloha Listy CzWA 3 (2020), 36-37, ISSN 1211-0760
 • Říhová Ambrožová J. 2020: Informace o mezinárodní vodohospodářské konferenci Voda Zlín 2020. Vodní hospodářství roč. 70, č. 3, příloha Listy CzWA 3 (2020), 38-39, ISSN 1211-0760
 • Říhová Ambrožová J. 2020: Témata řešená na konferenci Vodárenská biologie 2020 v Praze. SOVAK 2020, 29(4/20), 7/103-10/106, ISSN 1210-3039
 • Dujčáková M., Říhová Ambrožová J., Vejmelková D., Junková P. 2020: Štúdium výskytu pôvodcov organoleptických závad v povrchových vodách. Vodní hospodářství roč. 70, č. 3, 2-5, ISSN 1211-0760
 • Zuzáková, J., Říhová Ambrožová, J., Kofroňová, J. 2020: Možnost využití somatických kolifágů při hodnocení mikrobiální kontaminace vod. Vodohospodársky spravodajca roč. 64, č.5-6: 33-37, ISSN 0322-886X
 • Říhová Ambrožová J., Říha J., Šimůnková A. 2020: Vzduchotechnika, provoz a údržba vodojemů včetně vhodné realizace filtračních sestav osazovaných do větracích průduchů. SOVAK roč. 29, č. 6, 26/186-30/109, ISSN 1210-3039
 • Zuzáková J., Kabátová J., Nováková Z., Říhová Ambrožová J., Vavrušková L. 2020: Kontrola mikrobiologické kvality vody s využitím průtokové cytometrie – zkušenosti z procesu úpravy vody. SOVAK roč. 29, č. 7-8, 18-24, ISSN 1210-3039
 • Říhová Ambrožová Jana 2019: Biological Audits in the System of Water Treatment Control, p. 163-194, DOI: 1007/978-3-030-18359-2_7, In: Management of Water Quality and Quantity, Zelenakova M., Hlavínek P., Negm A.M. (Eds.), ISSN:2364-6934, ISBN: 978-030-18358-5
 • Fremrová, L., Říhová Ambrožová J. 2019: ČSN EN ISO 7027-2 Kvalita vod – Stanovení zákalu – Část 2: Semikvantitativní metody pro hodnocení průhlednosti vod, 2019
 • Říhová Ambrožová J. 2019: Konference Vodárenská biologie 2019 v Praze. Vodní hospodářství roč. 69, č. 3, příloha Listy CzWA 1 (2019), 12-16, ISSN 1211-0760
 • Říhová Ambrožová, J. 2019: 35. ročník konference Vodárenská biologie 2019. Vodohospodársky spravodajca roč. 63, č.3-4: 6-12, ISSN 0322-886X.
 • Zuzáková J., Říhová Ambrožová J., Vejmelková D., Effenberg R., Ledvina M. 2019: Využití biosenzorů pro rychlou on-line identifikaci mikrobiální kontaminace vod. TZB-info, https://voda.tzb-info.cz/vlastnosti-a-zdroje-vody/19152-rychle-online-detekcni-systemy-indikace-mikrobialni-kontaminace-vod, 10.6.2019, ISSN 1801-4399
 • Říhová Ambrožová J., Munzar T., Dujčáková M., Vejmelková D., Kosina J. 2019: Riziko v systému zásobování pitnou vodou: Organoleptické závady. TZB-info, https://voda.tzb-info.cz/vlastnosti-a-zdroje-vody/19353-riziko-v-systemu-zasobovani-pitnou-vodou-organolepticke-zavady, 23.7.2019, ISSN 1801-4399
 • Říhová Ambrožová J. 2019: Sinice jako rizikové organismy v koupacích vodách. Bazén a Sauna, roč. 26, 7-8/2019, 12-13, ISSN 1211-541X
 • Říhová Ambrožová, J., Říha J. st., Říha J. ml. 2019: Významné postavení vodojemů v rizikové analýza: eliminace sekundární kontaminace vzduchu filtračními vložkami. Vodohospodársky spravodajca roč. 63, č.3-4: 6-12, ISSN 0322-886X
 • Hynek R., Kuckova S., Cejnar P., Junková P., Přikryl I., Říhová Ambrožová J. 2018: Identification of freshwater zooplankton species using protein profiling and principal component analysis, Limnol. Oceanogr.: Methods 16, 2018, 199-204, DOI: 10.1002/lom3.
 • Říhová Ambrožová J. 2018: Konference Vodárenská biologie 2018 v Praze. Vodní hospodářství roč. 68, č. 5, příloha Listy CzWA 2 (2018), 37-41, ISSN 1211-0760
 • Říhová Ambrožová, J. 2018: Chlorelly kolem nás a pro nás. Vodní hospodářství roč. 68, č. 3, 23, ISSN 1211-0760
 • Říhová Ambrožová, J. 2018: Konference vodárenská biologie 2018 v Praze. Vodohospodársky spravodajca roč. 62, č.3-4: 11-16, ISSN 0322-886X.
 • Říhová Ambrožová J., Munzar T., Vejmelková D., Kosina J., Hrušková P., Brabenec T., Říha J. 2018: Případová studie za účelem monitoringu původců organoleptických závad. Vodní hospodářství roč. 68, č. 5, 16-19, ISSN 1211-0760
 • Munzar T., Říhová Ambrožová J., Vejmelková D. 2018: Problém zvaný organoleptické závady aneb co vše víme o geosminu a 2-MIB. Vodohospodársky spravodajca roč. 62, č.11-12, 15-17, ISSN 0322-886X.
 • Říhová Ambrožová J., Vejmelková D., Čiháková P., 2017. Technická mikrobiologie a hydrobiologie. 1st ed. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2017. ISBN 978-80-7080-986-0.
 • Fremrová, L., Říhová Ambrožová J. 2017: ČSN EN 16870 Kvalita vod – Návod pro určení stupně modifikace hydromorfologie jezer, 2017
 • Říhová Ambrožová J. 2017: Konference Vodárenská biologie 2017 v Praze.- Vodní hospodářství roč. 66, č. 3, příloha Listy CzWA 2 (2017), 36-39, ISSN 1211-0760
 • Říhová Ambrožová J. 2017: Proběhla konference Vodárenská biologie 2017. SOVAK 2017, 26(5), 19/151-20/152.
 • Proksová E., Vejmelková D., Říhová Ambrožová J. 2017: Výskyt antibiotické rezistence na čistírně odpadních vod. Odpadové fórum, roč. 18, č. 11, 29-28, ISSN: 1212-7779
 • Říhová Ambrožová, J. 2017: Konference vodárenská biologie 2017 v Praze. Vodohospodársky spravodajca roč. 60, č.3-4: 9-12, ISSN 0322-886X
 • Zouzelka R., Cihakova P., Rihova Ambrozova J., Rathousky J. (2016): Combined biocidal action of silver nanoparticles and ions against Chlorococcales (Scenedesmus quadricauda, Chlorella vulgaris) and filamentous algae (Klebsormidium sp.). Environ Sci Pollut Res 23:8317–8326.
 • Říhová Ambrožová J. 2016: Konference Vodárenská biologie 2016 v Praze.- Vodní hospodářství roč. 66, č.5, příloha Listy CzWA 2 (2016), 28-31, ISSN 1211-0760
 • Škopová, V., Říhová Ambrožová, J., Čiháková, P.; Bystrianský, J. 2016: Nárůst biofilmů na materiálech ve styku s vodou určenou k lidské spotřebě. SOVAK 2016, 25 (7-8), 9/201–12/204.
 • Říhová Ambrožová J. 2016: Organoleptické závady pitné vyvolané přítomností geosminu a 2-MIB v surových vodách. SOVAK 2016, 25(10), 6/258-9/261.
 • Říhová Ambrožová, J., Strolená, Z. 2016: Mikrobiální kontaminace kabinových a vzduchových filtrů používaných v automobilech. Vodohospodársky spravodajca roč. 59, č.9-10: 10-14, ISSN 0322-886X.
 • Čiháková P., Zuzáková J., Říhová Ambrožová J., 2016: Využití směsné kultury aktivovaného kalu ke studiu inhibičních účinků stříbra. WASTE FORUM, ročník 2016, číslo 5, Czech Environmental Management Center, 256-259, ISSN: 1804-0195, www.WasterForum.cz

Kompletní seznam projektů a publikací

Aktualizováno: 20.7.2022 12:41, Autor: Lucie Pokorná


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi