Wait a second...
Nepřihlášený uživatel
You are here: UCT PragueFETÚTVP  → About DWTEE → People → Assoc.prof. Jana Říhová Ambrožová
iduzel: 19025
idvazba: 72217
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 15.4.2024 21:09:22
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 19025
idvazba: 72217
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'tvp.vscht.cz'
jazyk: 'en'
url: '/department/people/rihova-ambrozova-jana'
iduzel: 19025
path: 8548/4168/4169/4171/18927/18968/19025
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Assoc.prof. Jana Říhová Ambrožová

MicrosoftTeams-image (2)
E-mail: jana.ambrozova@vscht.cz
Phone: +420 220 445 123
Room: B 22-c, B 22-a
Fax.: +420 220 444305
Web: http://web.vscht.cz/ambrozoj

 

 • 2010 – Assoc.prof., specialisation Agricultural and forest hydrology, FŽP ÈZU Prague
 • 2002 – RNDr, specialisation Applied and regional ecology, Faculty of Natural Sciences UK, Prague
 • 1999 – PhD, specialisation Applied and regional ecology, ICT Prague
 • 1995 – MSc, specialisation General biology, focused on System and ecology of vesselless plants, Faculty of Natural Sciences, UK Prague
 • 1994 – state examination from psychology and pedagogics, Pedagogical faculty UK Prague
 • 1993 – Bc., specialisation General biology, Faculty of Natural Sciences UK Prague
 • 2003 – now: University of J.E.Purkynì Ústí nad Labem, Faculty of Environment, Department of Natural Sciences
 • 1998 – now: ICT Prague, Faculty of Environmental Technology, Department of Water technology and Environmental Engineering
 • 1999 – 2001: Severočeské vodovody a kanalizace a.s., management of laboratory quality

Research:

Mainly focuses on hydrobiology (microscopy, water analyses, epifluorescence microscopy, saprobiology, biochemical methods), microbiology (tests of biological activity, innovation and screening methods of sampling and quantification), water treatment technologies (evaluation of the process efficiency in removal of organisms, biondication, auditing, methods studying levels of air contamination, assessment of materials in contact with drinking water), cooling water (biological monitoring, efficiency of applied biocides, new trends in treatment of surfaces and waters), biological auditing in practice, ecology (evaluation of regional ecological state), toxicity (elementary testing sets of acute, chronic and subchronic toxicity, innovation of methods, laboratory and process evaluation), field work (application of screening methods for sampling), laboratory research, Participation on teaching and standardisation activities. Assoc. prof. Říhová Ambrožová works at the Department of Water Technology and Environmental Engineering in work teams of Hydrobiology and microbiology and Water treatment.
Membership and other activities:

Association of water treatment experts CZ (CzWA), Expert team Biology of Water of CzWA, Association of water experts CZ, Czech algological society (vice chairman), Czech society for water management, Limnological society, member of editorial board in magazine Water management, member of Technical Committee for Standards TNK 147 Water quality -  subcommittee SC5 Biological methods.

Research projects:

 • 2012-2015: NAKI Methodology preventive and acute conservation of collection objects in the field of paleontology and mineralogy at risk of degradation products of sulphides.
 • 2011-2015: NAKI, new materials and technologies for the conservation of material cultural heritage objects and preventive conservation care.
 • 2011-2014: TA01020592 Effects on microclimate, air quality, water and land ecosystems within the hydric reclamation hnìdouhelných quarry.
 • 2008-2012: Grant GA CR IAAX00430802, discharge plasma-effect on the chemical and biological pollution in water.
 • 2008-2010: Grant GA CR 104-08-0435, intelligently structured mesoporous TiO2 layer antibacterial and playback control promìnnými smáèecími properties.
 • 2007-2011: Collaboration when solving vìdeckovýzkumných Zamir MSM6046137308. Study of chemical and biological processes for environmental protection.
 • 2005 - 2009: Project 1M4531477201 Research Center for the nano engineering
 • 2005-2008: Project funded by the Research NAZV 1G58052 solution degradation of the quality of drinking water at its accumulation.
 • 2006-2008: Participation in the grant project with reg no. CZ.04.3.07/3.2.01.3/3220, Center for Lifelong technical education when ICTP, Microbiology basic systems.
 • 2004 - 2006: Grant of MPO FT-TA/034, "Environmentally Friendly inhibition of pathogenic bacteria and OAS cirkulaèních cooling systems of nuclear power plants and other similar technological machine".
 • 2000-2005: Collaboration when solving vìdeckovýzkumných Zamir MSM 223,200,003th
 • 2001-2004: QD 1003/2001 "Research on the effect of water treatment on its quality when lengthening delays in the distribution network."
 • 2001-2004: QD 1004/2001 "Reconstruction and modernization of water treatment plants and water supply."
 • 1995-1997: Participating in a research project FITA II. - Development of novel technological principles for ecotoxicological bioassays, entered the University of Ghent, Prof. Persoone.

Publications:

 • Zdenkova, K., J. Bartackova, E. Cermakova, K. Demnerova, A. Dostalkova, V. Janda, J. Jarkovsky, M. A. Lopez Marin, Z. Novakova, M. Rumlova, J. R. Ambrozova, K. Skodakova, I. Swierczkova, P. Sykora, D. Vejmelkova, J. Wanner and J. Bartacek (2022). "Monitoring COVID-19 spread in Prague local neighborhoods based on the presence of SARS-CoV-2 RNA in wastewater collected throughout the sewer network." Water Research 216: 118343.
 • Čiháková Pavlína, Zuzáková Jana, Říhová Ambrožová Jana, 2022: Využití nanočástic stříbra při úpravě, čištění a recyklaci vod. Chemické Listy 116 (2022), 119-128, ISSN 0009-2770. https://doi.org/10.54779/chl20220119
 • K. Skleničková, M. Pečenka, J. Říhová Ambrožová, S. Abbrent, V. Vlčková, H. Beneš, M. Halecký, 2021: Influence of biodegradable polyurethane foam on biocoenosis and sludge activity in reactors simulating low-load wastewater treatments, Journal of Water Process Engineering, Volume 44 (2021) 102455, https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2021.102455
 • Čiháková, P., Zuzáková, J. a Říhová Ambrožová, J. 2021. Potenciálně negativní dopad dlouhodobého používání nanočástic stříbra ve vodním hospodářství. Chemické listy. 115, 11 (lis. 2021), 588-594.
 • Iryna Lanko, Jakub Hejnic, Jana Říhová-Ambrožová, Ivet Ferrer, Pavel Jenicek (2021). "Digested Sludge Quality in Mesophilic, Thermophilic, and Temperature-Phased Anaerobic Digestion Systems." Water 13(20): 2839.
 • Skleničková Kateřina, Vlčková Věra, Abbrent Sabina, Bujok Sonia, Paruzel Aleksandra, Kaniszová Lívia, Trhlíková Olga, Říhová Ambrožová Jana, Halecký Martin, Beneš Hynek, 2021: Open-Cell Aliphatic Polyurethane Foams with High Content of Polysaccharides: Structure, Degradation, and Ecotoxicity, ACS Suistanable Chem. Eng., xxx, xxx-xxx, https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acssuschemeng.1c01173
 • Edith Mawunya Kutorglo, Roman Elashnikov, Silvie Rimpelova, Pavel Ulbrich, Jana Říhová Ambrožová, Vaclav Svorcik, Oleksiy Lyutakov, 2021: Polypyrrole-Based Nanorobots Powered by Light and Glucose for Pollutant Degradation in Water, ACS Appl. Mater. Interfaces 202113, 16173-16181DOI: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.0c20055
 • Andreides M, Pokorná-Krayzelová L, Říhová Ambrožová J, Volcke EIP, Bartáček J. Key parameters influencing hydrogen sulfide removal in microaerobic sequencing batch reactor. Biochemical Engineering Journal. 2021;168.
 • Hynek R., Kuckova S., Cejnar P., Junková P., Přikryl I., Říhová Ambrožová J. 2018: Identification of freshwater zooplankton species using protein profiling and principal component analysis, Limnol. Oceanogr.: Methods 16, 2018, 199-204, DOI: 10.1002/lom3.
 • Zouzelka R., Cihakova P., Rihova Ambrozova J., Rathousky J. (2016): Combined biocidal action of silver nanoparticles and ions against Chlorococcales (Scenedesmus quadricauda, Chlorella vulgaris) and filamentous algae (Klebsormidium sp.). Environ Sci Pollut Res 23:8317–8326.
 • Kaisler J., Říhová Ambrožová J., Hubáèková J., Èiháková I. 2011: ÈSN 75 5355 Vodojemy. Úøad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011, 20 s.
 • Říhová Ambrožová J., Øíha J., Hubáèková J., Èiháková I. 2010: Risk Analysis for Accumulation of Drinking Water. Czech J. Food Sci., Vol. 28, 2010, No. 6: 557-563, ISSN 1212-1800, IF 0,448, medián prùm. 0,911
 • Říhová Ambrožová J., 2009: Zajištìní zdravotnì nezávadné a bezpeèné pitné vody v distribuèní síti.- Chemické Listy 103 (12), 1041-1046, ISSN 0009-2770, IF 0,683, medián prùm. 0,984
 • Říhová Ambrožová J., Hubáèková J., Èiháková I. 2009: Drinking water quality in Czech Republic. Czech J. Food Sci., Vol. 27, 2009, No. 2: 80-87, ISSN 1212-1800, IF 0,448, medián prùm. 0,911
 • Říhová Ambrožová J., Hubáèková J., Èiháková I. 2008: Konstrukèní uspoøádání, provoz a údržba vodojemù. Technické doporuèení (I-D-48), Hydroprojekt CZ, a.s.: 60 pp., AA 4,8
 • Říhová Ambrožová, J. 2008: Mikrobiologie v technologii vod.- Skriptum VŠCHT Praha, 252 pp., ISBN 978-80-7080-676-0 (2. pøepracované vydání), AA 26,32
 • Říhová Ambrožová Jana 2007: Encyklopedie hydrobiologie, elektronická verze 1.0, 2007, ISBN 978-80-7080-007-2, AA 14
 • Říhová Ambrožová J., Bezdìková E., Louèková P., Nekováøová J., Karásková M., Rakušan J., Èerný J., Koøínková R. 2007: Využití ftalocyaninových preparátù šetrných k prostøedí k ochranì okruhù chladicích vod pøed rùstem øas a sinic.- Chemické Listy 101 (4), 315-322, ISSN 0009-2770, IF 0,683, medián prùm. 0,984
 • Říhová Ambrožová J., Matulová, T. 2007: Biologické audity chladicích vod.- Chemické Listy 101 (10), 820-836, ISSN 0009-2770, IF 0,683, medián prùm. 0,984
 • Ambrožová, J. a Macák, J. 2006: The influence of anti-corrosion compounds on alga growth.- Algological Studies 120 = Arch.Hydrobiological.Suppl.163, Stuttgart:111-117. ISSN 0342-1120/06/0163-111. IF 1,362, medián prùm. 1,047
 • Hubáèková, J., Slavíèková K., Øíhová Ambrožová J. 2006: Zmìny jakosti pøi její dopravì.- Práce a sešit 53, VÚV T.G.M. Praha: 96 pp.+pøíloha na CD, ISBN 80-85900-66-1, AA 5,3
 • Říhová Ambrožová J. 2006: Biologický monitoring chladicích vod. Technické doporuèení I-F-23, Hydroprojekt CZ, a.s.:38 pp., AA 3,8
 • Ambrožová, J. 2004: Mikrobiologie v technologii vod.- Skriptum VŠCHT Praha: 244 pp. ISBN 80-7080-534-X. 1. vydání, ISBN 978-80-7080-534-3 (dotisk 1. vydání), AA 22,12
 • Sládeèková, A., Sládeèek, V., Ambrožová, J., Koèí, V. 2003: Biologická kontrola èistíren odpadních vod a jejich vlivu na recipienty.- Technické doporuèení. Hydroprojekt CZ, a.s., II-E-22: 118 pp., AA 11,8
 • Ambrožová, J. 2003: Aplikovaná a technická hydrobiologie.- Skriptum VŠCHT Praha: 226 pp. ISBN 80-7080-521-8. 2. vydání, AA 21,70
 • Ambrožová, J. 2002: Mikroskopické praktikum z hydrobiologie.- Skriptum VŠCHT Praha: 183 pp. ISBN 80-7080-496-3. 1. vydání, AA 17,84
 • Ambrožová, J. 2001: Aplikovaná a technická hydrobiologie.- Skriptum VŠCHT Praha: 226 pp. ISBN 80-7080-463-7. 1. vydání, AA 22,77
 • Ambrožová, J., 2001: Separation methods for the concentration of picoplankton.- Algological Studies 101, Arch.Hydrobiological.Suppl.137, Stuttgart:127-133. ISSN 0342-1120. IF 1,362, medián prùm. 1,047
 • Ambrožová, J. a Hubáèková, J., 1998: Zpùsob úpravy vody flotací bez koagulace vody a zařízení k provádìní tohoto zpùsobu.- Patent PV 3206-98
Updated: 1.11.2023 15:06, Author: Lucie Pokorná

PhD. students

×

Courses

 • Biodegradation and Ecotoxicity
 • Hydrobiologie
 • Hydrobiology and Microbiology Laboratory
 • Microbiology in Water Technology
 • Technical Microbiology and Hydrobiology
×


UCT Prague
Technická 5
166 28 Prague 6 – Dejvice
IČO: 60461373 / VAT: CZ60461373

Czech Post certified digital mail code: sp4j9ch

Copyright: UCT Prague 2017
Information provided by the Department of International Relations and the Department of R&D. Technical support by the Computing Centre.
switch to desktop version