Wait a second...
Nepřihlášený uživatel
You are here: UCT PragueFETÚTVP  → Students → PhD. Studies
iduzel: 18959
idvazba: 40271
šablona: stranka_ikona
čas: 26.5.2020 07:34:26
verze: 4664
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/redirect/context/
branch: trunk
Obnovit | RAW

PhD. Studies

Ph.D. thesis topics offered to candidates starting in 2016

PhD topics for academic year 2020/2021

Study Programme:

Artificial sweeteners removal in wastewater treatment processes

Sýkora Vladimír, doc. Ing. CSc. ( syk...@vscht.cz)
Kujalová Hana, Ing. Ph.D. ( han...@vscht.cz)

Complex upgrading of biogas including membrane separation and bioconversion of separated carbon dioxide with external hydrogen

Zábranská Jana, prof. Ing. CSc. ( zab...@vscht.cz)
The topic of this work is to increase energy utilization of biogas from organic waste processed by anaerobic fermentation technology. The conversion of biogas into biomethane, that is more energy-efficient, is based on the removal of CO2 by means of membrane separation. The biological conversion of separated waste CO2 into biomethane using external hydrogen also increases the overall energy yield from the waste. The conversion takes place in a bioreactor constructed as a trickle packed column with biofilm of hydrogenotrophic methanogens. The bioreactor is included in the full-scale technological line of biogas treatment and it is necessary to verify and optimize the technological parameters of the bioreactor and process efficiency. The main monitored parameters of operation are pressure, temperature, gas inflow into the system and volumetric loading of the bioreactor by gases. Also important is the economic and social evaluation of the benefits of biogas treatment to biomethane and bioconversion of CO2 to biomethane at the application site.
Development principles: Práce bude mít dvě zásadní linie – technickou a ekonomicko-sociální. V rámci technického řešení bude sledována funkce a účinnost poloprovozního bioreaktoru na konverzi oxidu uhličitého z membránové separace bioplynu na biomethan, instalovaného na bioplynové stanici zpracovávající biologicky rozložitelné odpady. Metoda biomethanizace, která převádí CO2 také na alternativní palivo, přispívá ke snížení uhlíkové stopy a pomáhá regulaci elektrické energie z jiných alternativních zdrojů.
Pro biologickou konverzi bude využíván plynný vodík, důležité parametry procesy budou sledovány nejvhodnějšími chemickými a fyzikálními metodami a bude zjišťována fyzikálně-chemická limitace procesu – vliv tlaku, teploty a způsobu vnosu CO2 do systému. Počítá se s využitím materiálního zázemí současného technologického centra společnosti. Poloprovozní ověření funkce bioreaktoru a optimalizované technologické parametry budou základem pro návrh provozního zařízení, důležitá bude zejména návaznost na stávající technologický komplex.
Druhá linie práce se bude zabývat lokální situací v dostupnosti a spotřebě elektřiny a hledat nová energetická řešení k podpoře udržitelného růstu a cirkulární ekonomiky v rámci jednoho provozu i celého regionu. Metoda biomethanizace, která převádí CO2 také na alternativní palivo, přispívá ke snížení uhlíkové stopy a pomáhá regulaci elektrické energie z jiných alternativních zdrojů.

Occurrence of microplastics in sewage sludge, effect of thermal hydrolysis

Jeníček Pavel, prof. Ing. CSc. ( jen...@vscht.cz)
Development principles: Téma řeší vysoce aktuální kntaminaci životního prostředí mikroplasty. Při čištění odpadních vod se 90-99 % mikroplastových částic zachytí v kalech. Ty je pak potřeba zpracovat optimálním způsobem i s ohledem na výskyt mikroplastů. Práce bude zkoumat výhody a nevýhody termiské hydrolýzy kalů s vysokou koncentrací mikroplastů.

Phosphorus recovery from wastewater

Wanner Jiří, prof. Ing. DrSc. ( wan...@vscht.cz)
Srb Martin, Ing. Ph.D. ( mar...@pvk.cz)
Development principles: Bude zpracována literární rešerše na téma obsahu fosforu v odpadních vodách a možnosti jeho opětovného získávání. Bude vypracována metodika látkové bilance toku fosforu v městské čistírně odpadních vod a vyhodnoceny kroky, kdy dochází k jeho transportu do čistírenských kalů. Na základě provedených experimentů budou vyhodnoceny možnosti maximalizovat obsah fosforu v kalech a omezit jeho zpětné toky do čistírny z kalového hospodářství v kalové vodě. Práce bude doplněna ekonomickou studií proveditelnosti metod opětovného využívání fosforu a o vyhodnocení optimální formy získávaného fosforu z hlediska jeho dalšího využití.

Removal of Organic Compounds from Water Using Membrane Processes

Janda Václav, prof. Ing. CSc. ( jan...@vscht.cz)
Šmejkalová Pavla, Dr. Ing. ( pav...@vscht.cz)
The aim of the work will be testing of organic and inorganic membranes for the removal of organic pollutants from water. The membranes of different porosity and their suitability for the removal of various types of pollution will be tested. Removability of the contamination will be evaluated for the different types of membranes depending on the size of the macromolecules. The membrane fouling and the possibility of their regeneration in various ways, including regeneration by chemical agents, will be tested. The results should be particularly applicable in the drinking water area.
Development principles: Cílem práce bude testování organických i anorganických membrán pro odstranění organického znečištění z vody. Testovány budou membrány o různé porozitě a jejich vhodnost pro odstranění různých typů znečištění. Vyhodnocována bude odstranitelnost znečištění v závislosti na velikosti molekul pro různé typy membrán. Bude sledováno i možné zanášení membrán a možnost jejich regenerace různými způsoby, včetně regenerace chemickými činidly. Výsledky by měly být uplatnitelné především v oblasti úpravy pitné vody.

The use of anammox bacteria as the source of specific membrane phospholipids

Bartáček Jan, doc. Ing. Ph.D. ( jan...@vscht.cz)
This research focuses on the study of membrane phospholipids (mainly ladderans), which can be found in membranes of anammox bacteria. These phospholipids, which do not occur in any other bacteria, have a very unusual chemical structure and form extremely resistant membranes. The aim of this research is a detailed description of the properties and functions of membranes made of ladderans and the search for extraction methods and subsequent use of ladders.

Use of recycled wastewater for irrigation in urbanized areas

Wanner Jiří, prof. Ing. DrSc. ( wan...@vscht.cz)
Růžičková Iveta, Ing. Ph.D. ( ruz...@vscht.cz)
Development principles: Rešení disertační práce bude navázáno na projekt Evropské unie Horizon 2020 Achieving wider uptake of water-smart solutions. V rámci disertační práce bude vypracována rešerše k využívání recyklované odpadní vody pro závlahy, zejména s ohledem na požadavky nově připravovaného nařízení EU "Regulation of the European Parliament and of the Council on minimum requirements for water reuse" a příslušných norem ISO a WHO. V experimentální části bude využíván odtok z Nové vodní linky ÚČOV Praha, odtok po doplňujících operacích terciárního čištění a pro porovnání i voda z řeky Vltavy. Zavlažovací pokusy budou prováděny v řízených podmínkách v kultivačních zařízeních, které budou umožňovat látkovou bilanci transportu zbytkových zenčišťujících látek mezi biomasu zavlažovaných rostlin, půdu a vodní prostředí. Výstupem experiementů budou doporučení pro potřebné úpravy odtoku v terciárním čištění pro zavlažovaní zeleně pro různé účely v urbanizovaných územích. Součástí práce bude i studie ekonomické proveditelnosti a analýza rizik souvisejících s využíváním recyklované odpadní vod v urbanizovaném prostředí.
Updated: 5.2.2016 10:08, Author:

UCT Prague
Technická 5
166 28 Prague 6 – Dejvice
IČO: 60461373 / VAT: CZ60461373

Czech Post certified digital mail code: sp4j9ch

Copyright: UCT Prague 2017
Information provided by the Department of International Relations and the Department of R&D. Technical support by the Computing Centre.
switch to desktop version