Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav technologie vody a prostředí  → Věda a výzkum → Hydrobiologie a mikrobiologie
iduzel: 10850
idvazba: 12768
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 17.5.2022 20:31:35
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Hydrobiologie a mikrobiologie

Exkurze_12_42

Obory hydrobiologie a mikrobiologie se významně uplatňují při posuzování ekologického stavu stojatých a tekoucích vod, při studiu eutrofizace a acidifikace, při hodnocení stavu či účinnosti vodárenských a čistírenských technologií, význam mají v provozech z chladicími vodami.

Mikroorganismy jsou indikátory probíhajících procesů, podmínek či stavu technologií, a na straně druhé, lze využít vlastností mikroorganismů pro biotechnologické účely. Vybrané mikroorganismy se laboratorně či poloprovozně využívají i při zjišťování účinnosti nově zaváděných materiálů, přípravků a prostředků.

Základ a směr, kterým se biologie v tomto kontextu ubírá, je zejména v aplikaci teoretických poznatků a v jejich využívání pro indikaci stavu procesů. Z výsledků biologického rozboru by měl být např. technolog schopen vyvodit patřičné závěry a učinit zásadní opatření. Podstatný je i legislativní rámec, do kterého jsou poznatky v biologických oborech zasazovány. Budoucnost biologie je v aplikaci rychlých screeningových metod, metod biologické aktivity a zejména pak v aplikaci molekulárně biologických metod (PCR, DGGE apod.). Všechny tyto metody se uplatňují při výuce a práci v laboratoři. Výhodou je propojení nenáročných mikroskopických metod s metodami kultivačními a s metodami na ryze molekulárně biologickém materiálu.

Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace hnědouhelných dolů.

Rozsáhlá hydrická rekultivace, zatápění zbytkové jámy lomu Most – Ležáky, která je prováděna v rámci revitalizace území dotčeného těžební činností, výrazně zlepší ráz krajiny severně od města Most. Záměr rekultivace hnědouhelných dolů je předmětem posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Cílem posuzování vlivů na životní prostředí je zjistit, popsat a komplexně vyhodnotit předpokládané vlivy připravovaných záměrů (staveb, činností a technologií). Výsledkem projektu bude komplexní metodika kvantifikace ekologických dopadů hydrické rekultivace hnědouhelných dolů. Podle Rámcové směrnice v oblasti vodní politiky 2000/60/ES je prováděno hodnocení ekologického stavu lokality, na základě vzorků vody a nárostů (hlavní složkou je plankton a bentos).

Význam degradace jakosti pitné vody při její dopravě a akumulaci.

Bezpečná pitná voda v celém systému zásobování bude jedině tehdy, pokud se zabrání kontaminaci zdrojů vody, pokud se voda dostatečně upraví (přítomné znečišťující látky jsou úplně, popř. částečně odstraněny a limity splňují požadavky na jakost a nezávadnost pitné vody) a pokud se zabrání sekundární kontaminaci během akumulace, distribuce a manipulace s pitnou vodou. Vodojemy  jsou stavby s nezastupitelným místem v systému zásobování vodou. Významně se podílí na spolehlivosti celku, jeho udržitelnosti i zranitelnosti. Jako stavby jsou strategicky významné, mají možnost ovlivnit jakost vody a jejich poloha se významně podílí na ekonomických nákladech provozování celého vodovodu.

Aspekty hodnocení vlivu vodojemu na jakost dopravované vody byly řešeny tak, aby byly definovány vnější i vnitřní faktory, které mají zásadní a klíčový vliv na udržení jakosti vody v akumulačních nádržích a dále pak v distribuční síti. Vymezila se i závažnost jednotlivých dílčích příčin změn jakosti upravené, akumulované a dopravované pitné vody, potřebné k zaměření se na účinné způsoby minimalizace tvorby biofilmů, přítomného biologického oživení ve vodojemech, bezpečnou výměnu vzduchu a na zásady zajištění výměny vody v akumulačních nádržích. Byl vyvinut prototyp filtračního zařízení, osazované do větracích průduchů ve vodojemech. Technické doporučení I-D-48 Konstrukční uspořádání, provoz a údržba vodojemů, které bylo při řešení projektu zpracováno, se stalo podkladem k prověření účelnosti normy ČSN 73 6650 Vodojemy, která platí pro navrhování a provoz vodojemů (zemních i věžových, jenž jsou součástí veřejných vodovodů pro zásobování pitnou vodou).

V současné době je problematika biologicky stabilní pitné vody  dále rozpracovávána v souladu s Plány bezpečného zásobování pitnou vodou (Water Safety Plans) a rizikové analýzy (HACCP).

Studium nanopovrchů.

Pracoviště je součástí výzkumného centra NANOPIN,  na úseku biologie se zavádí metody zkoušení povrchových vlastností materiálů (nanesených na sklech, na tkaninách, v rozvodech přicházejících do kontaktu s vodou). V současné době je rozpracována norma pro zkoušení antibakteriálních vlastností nanopovrchů. Do praxe budou zavedeny jednoduché metody testování povrchových vlastností materiálů.

Nové materiály a technologie pro konzervaci materiálů památkových objektů a preventivní památkovou péči.

Cílem projektu je vývoj nových materiálů a technologií a ověření jejich funkčnosti pro následující účely: účinné a zároveň šetrné odstraňování nežádoucích sekundárních, především polymerních a olejovitých vrstev z povrchů materiálů památek; konsolidace stavebních památek, degradovaných povětrností, impregnací porézního anorganického substrátu inovovanými zpevňujícími materiály; preventivní ochrana povrchů památek před účinky povětrnosti, zejména vody, a před jejich biodegradací ošetřením novými hydrofobizačními a biocidními prostředky. Nově vyvinuté materiály a technologie budou zaměřeny na dosažení zvýšené účinnosti a šetrnosti k ošetřovanému materiálu i k životnímu prostředí, prodloužené životnosti, reversibility a kvality procesů památkové preventivní, restaurátorské i konzervátorské činnosti. Jejich vývoj bude využívat nové poznatky základního výzkumu o materiálech, zejména nanomateriálech a nanotechnologiích včetně kombinace s dnes již tradičními materiály a technologiemi. Výzkum je zaměřen na řešení úkolů tématické priority Materiály a technologie pro záchranu a zachování kulturního dědictví Programu NAKI.

Aktualizováno: 1.7.2015 14:59, Autor: Lucie Pokorná


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi